Аспірантура

Аспірантура та докторантура є основною формою підготовки наукових кадрів у Національному Науковому центрі «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»

Аспірантура ННЦ « Інститут землеробства НААН» відкрита у 1945 році.

Навчання в аспірантурі ННЦ «Інститут землеробства НААН» здійснюється за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання.

Особи, які рекомендовані до аспірантури Вченими радами наукових установ мережі НААН мають право на вступ до аспірантури  ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Громадяни інших держав можуть бути прийняті на підставі договорів між ННЦ «Інститут землеробства НААН» та науковими установами і організаціями, вищими закладами освіти цих держав або відповідно до міждержавних та міжурядових угод.

Для проведення прийому до аспірантури створюється Приймальна комісія, голова — гарант освітньої програми, директор ННЦ «Інститут землеробства НААН». Заступником Приймальної комісії призначається заступник директора Інституту з наукової роботи. Члени комісії призначаються директором, з числа провідних вчених Інституту. Відповідальний секретар Приймальної  комісії – завідувач аспірантурою. Приймальна комісія затверджується наказом директора Інституту.

Приймальна комісія виносить рішення, згідно з яким вступники допускаються до складання іспитів до аспірантури, про що сповіщає вступника в тижневий термін; вона також має право відмовити в допуску до вступних іспитів у зв’язку з неповним або несвоєчасним поданням документів.

Вступні іспити проводяться предметною комісією у терміни, що призначаються Наказом Міністерства освіти і науки України  щорічно. До складу  предметної комісії  включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної науково-технічної програми.

Вступники складають іспити зі спеціальності та іноземної мови в обсязі діючої програми для наукових установ.

Результати вступних іспитів дійсні протягом одного календарного року.

За результатами проведення  вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія  приймає   рішення  щодо  кожного вступника.

Рішення приймальної комісії про зарахування  до аспірантури або про відмову в прийомі повідомляється вступнику в п’ятиденний термін і затверджується наказом директора.

Аспіранти  денної форми навчання забезпечуються стипендією.

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Ліцензія:

Правила прийому до аспірантури 2023

Правила прийому до докторантури 2023

Положення про приймальну комісію 2023

Правила прийому до аспірантури 2022

Правила прийому до докторантури 2022

Положення про приймальну комісію 2022

Здобувачі ступеня доктора філософії

Програма вступного фахового іспиту

Програма вступного іспиту з іноземної мови 

Обсяги прийому до аспіратури та докторантури у 2022

 

АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Силабус навчальної дисципліни “Загальне землеробство”

Силабус навчальної дисципліни “Селекція і насінництво”

Силабус навчальної дисципліни “Рослинництво”

Силабус навчальної дисципліни ” Кормовиробництво і луківництво”

Силабус навчальної дисципліни “Агрогрунтознавство і агрофізика”

Силабус навчальної дисципліни “Агрохімія”

Силабус навчальної дисципліни “Екологія”

Силабус навчальної дисципліни ” Патентна справа та ліцензійні угоди”

Силабус навчальної дисципліни “Методика дослідної справи та організація підготовки дисертаційної роботи”

Силабус навчальної дисципліни «Статистичні методи обробки інформації в наукових дослідженнях»

Силабус навчальної дисципліни “Наукові основи сучасного сільськогосподарського виробництва”

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ З ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІГОТОВКИ:

Філософія

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ З ЦИКЛУ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ПРОФЕСІЙНОЇ) ПІДГОТОВКИ:

Методика дослідної справи та організація підготовки дисертаційної роботи

Ліцензійні угоди та патентна справа

Статистичні методи обробки інформації в наукових дослідженнях

Наукові основи сучасного сільськогосподарського виробництва

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

Загальне землеробство

Рослинництво

Агрогрунтознавство і агрофізика

Кормовиробництво і луківництво

Екологія

Селекція і насінництво

Агрохімія

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ННЦ “ІЗ НААН”:

Стратегія розвитку ННЦ “ІЗ НААН”

Державний контракт

Положення про аспірантуру і докторантуру

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу підготовки здобувачів ступеня доктора філософії ( PHD)

Кодекс безпечного освітнього середовища

Етичний кодекс ННЦ “Інститут землеробства НААН”

Положення про оцінювання

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення про порядок звітування

Положення “Кодекс академічної доброчесності в ННЦ “ІЗ НААН”

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про заходи запобігання корупції

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників 

Положення про Раду молодих вчених

Положення про Раду роботодавців

Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності

Положення про підвищення кваліфікації

Положення про вибіркові навчальні дисципліни

Положення про організацію інклюзивного навчання

Положення про порядок перезарахування результатів навчання

Положення про порядок підготовки здобувачів докторів філософії

Положення про неформальну та інформальну освіту

Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів

Положення про психологічну службу

Положення про рейтингове оцінювання діяльності наукових працівників 

Проєкт положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (для обговороення!)

 

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА PHD:

Освітньо-наукова програма    (рецензія 1)   (рецензія 2)   (рецензія 3)  (рецензія 4) 2019

Освітньо-наукова програма   (рецензія 1)  (рецензія 2)  (рецензія 3)  2016

Навчальний план  на 2020/2021 рр.

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «АГРОНОМІЯ»

Проект ОНП для обговорення та пропозицій

Інформація для звернень

Стандарт вищої освіти України (проект)

Вибіркові навчаль дисципліни

Порядок вибору аспірантом вибіркових навчальних дисциплін

Індивідуальна освітня траєкторія аспірантів

Індивідуальний план аспіранта

 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ:

Моніторинг якості навчання в аспірантурі (анкета для випускників 2016-2022 рр.)

Моніторинг якості навчання в аспірантурі за ОНП 201 Агрономія (2022 р.)

Анкетування І семестр 2021р.

Результати анкетування щодо якості освіти 2020 р.

Результати анкетування щодо форми контрольних заходів оцінювання знань 2020р.

Результати анкетування щодо задоволеності якістю підготовки та навчання 2020р.

 

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ:

Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення, 2016

Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення, 2020

Забезпечення наукового керівництва

Рейтингування викладачів, наукових керівників

 

АКРЕДИТАЦІЯ:

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

1. Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року

2. «Про запобігання корупції»

3. Законодавство про доступ до публічної інформації

4. Витяг з Закону України “Про звернення громадян”

5. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

 

В ННЦ «Інститут землеробства НААН» організована «Скринька довіри» – doviraiznaan@gmail.com. Кожен має можливість звернутись з проблемними питаннями або повідомити інформацію щодо забезпечення повноцінного функціонування та покращення наукової і освітньої діяльності Інституту. Всі  повідомлення будуть вивчені, в тому числі і анонімні.

Адміністрація Інституту гарантує повну конфіденційність звернень!!!