Аспірантура

Аспірантура та докторантура є основною формою підготовки наукових кадрів у Національному Науковому центрі «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»

Аспірантура ННЦ « Інститут землеробства НААН» відкрита у 1945 році.

Навчання в аспірантурі ННЦ «Інститут землеробства НААН» здійснюється за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання.

Особи, які рекомендовані до аспірантури Вченими радами наукових установ мережі НААН мають право на вступ до аспірантури  ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Громадяни інших держав можуть бути прийняті на підставі договорів між ННЦ «Інститут землеробства НААН» та науковими установами і організаціями, вищими закладами освіти цих держав або відповідно до міждержавних та міжурядових угод.

Для проведення прийому до аспірантури створюється Приймальна комісія, голова — гарант освітньої програми, директор ННЦ «Інститут землеробства НААН». Заступником Приймальної комісії призначається заступник директора Інституту з наукової роботи. Члени комісії призначаються директором, з числа провідних вчених Інституту. Відповідальний секретар Приймальної  комісії – завідувач аспірантурою. Приймальна комісія затверджується наказом директора Інституту.

Приймальна комісія виносить рішення, згідно з яким вступники допускаються до складання іспитів до аспірантури, про що сповіщає вступника в тижневий термін; вона також має право відмовити в допуску до вступних іспитів у зв’язку з неповним або несвоєчасним поданням документів.

Вступні іспити проводяться предметною комісією у терміни, що призначаються Наказом Міністерства освіти і науки України  щорічно. До складу  предметної комісії  включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної науково-технічної програми.

Вступники складають іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови в обсязі діючої програми для наукових установ.

Результати вступних іспитів дійсні протягом одного календарного року.

За результатами проведення  вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія  приймає   рішення  щодо  кожного вступника.

Рішення приймальної комісії про зарахування  до аспірантури або про відмову в прийомі повідомляється вступнику в п’ятиденний термін і затверджується наказом директора.

Аспіранти  денної форми навчання забезпечуються стипендією.

Ліцензія:

Правила прийому до аспірантури 2021

Правила прийому до докторантури 2021

Положення про приймальну комісію 2021

Академічна доброчесність

Здобувачі ступеня доктора філософії

Програма вступного іспиту

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ННЦ “ІЗ НААН”:

Стратегія розвитку ННЦ

Державний контракт

Положення про аспірантуру і докторантуру

Положення про внутрішнє забезпечення якості вищої освіти

Положення про організацію освітнього процесу!

Положення про оцінювання!

Положення про плагіат!

Положення про порядок звітування!

Положення КОДЕКС академічної доброчесності

Положення про врегудювання конфліктних ситуацій

Положення про заходи запобігання корупції

ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих вчених

Положення про Раду роботодавців

 

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА PHD:

Освітньо-наукова програма (рецензія 1) (рецензія 2) (рецензія 3)

Стандарт вищої освіти України (проект)

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ПОРЯДОК ВИБОРУ АСПІРАНТОМ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Індивідуальна освітня траєкторія аспірантів

Індивідуальний план аспіранта

 

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ:

Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення, 2016

Забезпечення наукового керівництва

 

АКРЕДИТАЦІЯ:

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

1. Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року

2. «Про запобігання корупції»

3. Законодавство про доступ до публічної інформації

4. Витяг з Закону України “Про звернення громадян”

5. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

 

В ННЦ «Інститут землеробства НААН» організована «Скринька довіри» – doviraiznaan@gmail.com. Кожен має можливість звернутись з проблемними питаннями або повідомити інформацію щодо забезпечення повноцінного функціонування та покращення наукової і освітньої діяльності Інституту. Всі  повідомлення будуть вивчені, в тому числі і анонімні.

Адміністрація Інституту гарантує повну конфіденційність звернень!!!