Системи землеробства і родючості грунтів

Відділення систем землеробства і родючості ґрунтів

Наукові дослідження з проблем створення нових і удосконалення існуючих систем землеробства для лісостепової та поліської зон України ведуться за такими основними напрямами: – оптимізація структури агроландшафтів на основі вилучення з інтенсивного обробітку малопродуктивних земель, розширення площі природних кормових угідь, заліснення балок, ярів, крутосхилів і піщаних ґрунтів, що забезпечують ефективний захист ґрунтів від ерозії, здешевлюють виробництво кормів, обумовлюють раціональніше використання ґрунтів на рівнинних частинах агроландшафтів;

– встановлення закономірностей впливу ґрунтоутворювальних і антропогенних процесів на фізико-хімічні властивості ґрунту, структуру ґрунтового вбирного комплексу, гумусованість, формування корисних мікробіоценозів та вміст поживних речовин з метою розширеного відтворення родючості та підвищення продуктивності агроценозів шляхом посилення акумулятивних ґрунтоутворювальних процесів;

– підвищення ефективності системи удобрення культур, оптимізація умов мінерального живлення рослин та протікання фізіологічних процесів,встановлення оптимальних параметрів вмісту азоту, фосфору і калію в ґрунтах різної генези, строки, способи та матеріальні затрати для їх досягнення. Встановлення ефективності місцевих органічних добрив, природних сорбентів, нетоварної частини продукції рослинництва, біопрепаратів, стимуляторів росту в поєднанні з мінімальними дозами мінеральних добрив;

– запровадження сівозмін, що базуються на принципах сумісності культур і плодозміни, їх структури для господарств різної спеціалізації з насиченням зерновими від 20 до 100%, просапними від 40 до 60% у зоні Полісся та Лісостепу, включаючи й меліоровані землі та оцінку їх продуктивності у господарствах з різними напрямками виробництва;

– розроблення нових і удосконалення існуючих систем обробітку ґрунту в Лісостепу та Поліссі з комплексом прийомів механічної боротьби з бур’янами, дослідженням заходів, спрямованих на зниження інтенсивності механічного обробітку без втрат продуктивності агроценозу. Встановлення закономірностей формування конкурентоспроможності культур у короткоротаційних сівозмінах, що дозволить розробити та вдосконалити комплекс заходів контролю бур’янів;

– розроблення методів екологічного оцінювання систем землеробства, що дозволяють відпрацьовувати безпечні технології вирощування сільськогосподарських культур, вивчення закономірностей міграції біогенних елементів і токсикантів у ґрунтах Лісостепу і Полісся;

– визначення наукових принципів просторового розміщення господарств з органічним виробництвом, оптимізації основних властивостей ґрунтів, системи удобрення, обробітку ґрунту, адаптації технологій вирощування культур в сівозміні для виробництва екологічно безпечної продукції рослинництва.

Підрозділами відділення здійснюється координація до сліджень з питань ефективного використання та охорони земель, відтворення їх родючості, вивчення сівозмін, обробітку ґрунту та інших важливих питань систем землеробства.

Очолює відділення академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор,

заслужений діяч сільського господарства України Віктор Францевич Камінський

 

Структура відділення:

Відділ сільськогосподарського землекористування і захисту ґрунтів від ерозії

Відділ сівозмін і землеробства на меліорованих землях

Відділ обробітку ґрунту і контролювання сегетальної рослинності

Відділ агроґрунтознавства і ґрунтової мікробіології

Відділ агрохімії

Відділ агроекології і аналітичних досліджень