Вимоги до оформлення

Шановні колеги!

Редакційна колегія наукового фахового видання

 ННЦ «Інститут землеробства НААН України»

«Землеробство та рослинництво: теорія і практика»

повідомляє про формування чергового випуску журналу (№3 (5) 2022 р.) 

До журналу приймаються оригінальні статті, підготовлені на високому науковому рівні, що мають важливе теоретичне і практичне значення та не були опубліковані. У журналі публікуються закінчені експериментальні і дослідні роботи, а також оглядові статті, які раніше не були надруковані за наступними напрямками: Меліорація, землеробство, ґрунтознавство,  агрохімія,сільськогосподарська мікробіологія, агроекологія, рослинництво, кормовиробництво, луківництво,селекція, насінництво, генетика, біотехнологія.

Для публікації статті у збірнику необхідно подати:

 1. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог, виконаний у редакторі MS Word.

Електронна адреса:

Email: zbirnuk_iz@ukr.net

Website: journal-agriplant.com

 1.  Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування, після чого відповідальний секретар редколегії упродовж 14 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторів про позитивне чи негативне рішення щодо прийняття статті для публікації у журналі.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Електронний варіант статті готується та подається у вигляді файлу, створеного за допомогою текстового редактора Microsoft Word. Файли називати тільки за таким зразком: Слободяник_Стаття_укрСлободяник_Відомості про автора.

Формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1,2 см.

При оформленні статті не використовувати стилі тексту. Слова друкувати без переносів. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.

Гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

 • для заголовка статті: Times New Roman – 14 пт, напівжирний, прописний;
 • для основного тексту, УДК, авторів, місця роботи/навчання, ключових слів, виносок, посилань, підписів до рисунків та назв таблиць: Times New Roman – 14 пт;
 • міжрядковий інтервал – 1,5.

Усі нетекстові об’єкти створювати за допомогою вбудованих засобів Microsoft Word.

Усі формули мають бути виконані у редакторі MS Eguaition. Формули розміщуються з нового рядка після тексту, текст після формули – також із нового рядка. Нумерація формул – у круглих дужках з правого краю границі тексту.

Таблиці мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Обов’язково повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо таблиць дві і більше). Скорочення у назві таблиць не дозволяється.

Графіки мають бути виконані в Microsoft Office Excel. Графічні матеріали не повинні бути сканованими.

Рисунки і таблиці розміщуються з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. Підписи до рисунків і таблиць набирати шрифтом Times New Roman – 12 пт. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік в тексті мають бути обов’язкові посилання.

У журналі друкуються ілюстрації  в кольорі або чорно-білі.

Ілюстративний матеріал слід подавати у форматах TIF, JPG з роздільною здатністю не менше 300 dpi для чорно-білих зображень або надавати оригінали.

СТРУКТУРА СТАТТІ

 1. Індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) набирається в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм.
 2. Назва статті(вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери).
 3. Прізвище автора (-ів), ініціали(вирівнювання по центру, шрифт – напівжирним).
 4. Стаття має містити:
 • анотацію (українська мова, обсяг 200–250 слів, або 1800–2000 знаків з пробілами, курсив,а також містити мету, методи, результати, висновки) повинна бути інформативною і змістовною. Має відображати вихідні дані, методологію та результати проведення досліджень, висновки та сферу застосування результатів. Не допускається використання невизначених скорочень або не вказаних посилань;
 • ключові слова (5–10 слів), жодне з яких не дублює слова з назви статті;
 • текст статті із урахуванням необхідних елементів (пункт 4);
 • літературу (cамоцитування не більше 5%, використання джерел за останні 3−5 років);
 • references має бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (American Psychological Association);
 • анотацію (не менше 2000 знаків) та ключові слова англійською мовою (прізвища  й ініціали авторів та  назва статті обов’язково мають бути перекладені), а також обов’язково має бути мета, методи, результати, висновки.
 • Відомості про автора (-ів)(прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, поштова адреса навчального закладу чи наукової установи, де виконувалося дослідження, контактні телефони, адреса електронної пошти, ORCID) українською і англійською мовами.