Координація наукових досліджень

Відділ координації наукових досліджень, стандартизації та метрології

Відділ здійснює науково-організаційнезабезпеченняроботиННЦ «Інститут землеробства НААН» та Науково-методичного центру «Землеробство», а саме:

– проводить науково-організаційну роботу з формування наукової тематики й упорядкування результатів наукових досліджень;

– здійснює координацію  науково-дослідних робіт підрозділів інституту, його дослідної мережі, а також науково-дослідних установ – співвиконавців за програмами наукових досліджень НААН;

– забезпечує організаційно-технічний супровід підготовки планової та звітної документації щодо проведення досліджень і юридичну правомірність документального оформлення матеріалів, що надходять доорганів виконавчої влади, НААН та інших наукових керівних структур;

– здійснює організацію підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації;

– бере участь у наданні організаційної і методичної допомоги у проведенні курсів підвищення кваліфікації, стажування, науково-практичних конференцій, семінарів, інших заходів Інституту;

– взаємодіє зі службами стандартизації установ НААН та регіональними організаціями Держстандарту України для вирішення питань у сфері стандартизації стосовно землеробства, здійснює організаційно-методичне забезпечення роботи Технічного комітету з стандартизації ТК-159 «Землеробство»;

– здійснює організацію метрологічної діяльності, спрямованої на дотримання єдності вимірювання в галузі науково-дослідних розробок;

– здійснює підготовку та випуск друкованої наукової продукції: періодичних видань ННЦ «Інститут землеробства НААН», монографій, книг, рекомендацій і буклетів;

– проводить бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід наукових досліджень.

В межах методичної допомоги науковим підрозділам Інституту і установам його мережі Відділ організовує:

– формування наукових проектів, їх подання на експертизу  в НААН, НАНУкраїни, профільні відомства;

– розроблення і погодження із замовниками Технічних завдань на виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

– формування перспективних і річних тематичних планів науково-дослідних робіт ННЦ «Інститут землеробства НААН»;

– розроблення робочих програм та календарних планів з проведення польових і лабораторних дослідженьнауковими підрозділами Інституту;

– формування договорів і угод на проведення науково-дослідних робіт з НААН та головними установами з виконання Програм наукових досліджень НААН;

– формування і подання науковихзвітів (інформаційного про діяльність ННЦ «ІЗ НААН», проміжних таостаточних про  виконання НДР);

– контроль за належною державною реєстрацією НДДКР в УкрІНТЕІ з отриманням реєстраційних і облікових карток;

– перевірку виконання наукових досліджень дослідними станціями і підрозділами ННЦ «Інститут землеробства НААН» та стану дослідів і насінницьких посівів на опорних пунктах;

– контроль за належним виконанням апробацій і трансферу наукових розробок науковими підрозділами Інституту;

– збір, аналіз та узагальнення інформації за окремими напрямами досліджень, що виконуються науковими підрозділами Інституту за договірними тематиками на виконання НДР.

За напрямом координації наукових досліджень установ-співвиконавців основними завданнями відділу є:

– формування структури програм і підпрограм наукових досліджень Національної академії аграрних наук України в галузі землеробства, органічного виробництва та новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур для зон Лісостепу і Полісся України (планування фундаментальних і прикладних наукових досліджень, відбір і затвердження завдань другого рівня), головним виконавцем або субкоординаторомяких є ННЦ «ІЗ НААН»;

– розроблення проектів планів роботи координаційно-методичних рад з виконання ПНД НААН, організація проведення засідань цих рад, контролювання виконання їх рішень;

– організаційна підтримка розгляду і погодження координаторами наукових напрямів Технічних завдань установ-співвиконавців на весь періодпроведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, робочих програм і календарних планів їх виконання у поточному році;

-ведення угод з установами-співвиконавцями на виконаннянауково-досліднихробіт (НДР) та актівзавершення НДР згідно з цими угодами;

– методична допомога та поточний контрольза виконанням НДР(перевірка дослідів) співвиконавцями ПНД НААН;

– збір, аналіз та узагальнення інформації за окремими напрямами досліджень співвиконавців, формування коротких звітів з виконання ПНД НААН, подання їх в НААН на рецензування, експертизу і затвердження;

– організаційна підтримка роботи комісій НААН з приймання завершених наукових досліджень, оформлення відповідної документації.

Систематична й багатопрофільна робота виконується у відділі та його підрозділах – секторі підготовки наукових кадрів, секторі видавничо-редакційної справи, а також науковій бібліотеці.

 

Очолює відділ кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Денис Сергійович Шляхтуров

Тел.: (067) 970-91-58, е-mail: densh2019@gmail.com

 

Сектор підготовки наукових кадрів