Агроекологія і аналітичні дослідження

Відділ агроекології і аналітичних досліджень

У 1997 р. внаслідок об’єднання лабораторії агроекології, яку очолював канд. с.-г. наук, с.н.с. В.І. Гамалєй та лабораторії аналітичних методів досліджень, яку очолювала канд. с.-г. наук, с.н.с. О.А. Леончик. було створено відділ агроекології і аналітичних досліджень під керівництвом В.І. Гамалєя.

Лабораторію агроекології було створено у 1990 р. за ініціативи та під керівництвом д-ра с.-г. наук, академіка В.Ф. Сайка. Це перша лабораторія за напрямом «агроекологія», яка виникла в системі науково-дослідних установ Української академії аграрних наук. Перед лабораторією ставилося завдання проведення всебічної агроекологічної експертизи інтенсивних технологій вирощування зернових колосових, зернобобових культур та кукурудзи, розроблялися моделі екологічно збалансованих систем землеробства та методи їх екологічного контролю. З 1993 по 2011 рр. завідувачем лабораторії (потім відділу) був В.І. Гамалєй. Під його керівництвом проводились широкі спостереження за станом агроекосистеми з метою отримання оперативної інформації щодо регламентованого набору обов’язкових показників, які характеризують функціонування основних блок-компонентів (ґрунтів, рослин, водних ресурсів, атмосферних опадів). У лабораторії працювали: Н.А. Макаренко, О.В. Мороз, С.Г. Корсун, В.М. Бурлачук, О.С. Сироватко.

Лабораторія аналітичних методів досліджень була організована в 1963 р. на базі вже існуючої з 1958 р. методичної групи при лабораторії агроґрунтознавства і називалася в той час лабораторія нових методів агрохімічного аналізу. У ній проводили агрохімічні аналізи та  розробляли нові фізико-хімічні методи аналізу ґрунту, рослинних матеріалів і добрив (М.Л. Цап, Г.Л. Лінникова, С.М. Юник, І.К. Дяченко, О.А. Леончик, Е.І. Панасенко) та було сконструйовано ряд фізико-хімічних приладів (М.Л. Цап). З початку 80-х років дослідження були спрямовані на удосконалення роботи за вже відомими методами та освоєння нового сучасного обладнання. Лабораторію очолював І.П. Карпець, а потім О.А. Леончик. У ній працювали: Г.І. Бойко, З.В. Проскура, Н.І. Боровик, К.Я. Луговська, Н.Л. Свидинюк, Т.М. Хмара, І.В. Кіянченко, В.Я. Войцехівська, Н.Д. Мартиненко, В.І. Кузьменко, О.С. Борук, О.Т. Калько, М.І. Проценко, Л.С. Маковей, О.В. Євлаш, М.А. Романенко, В.А. Добровольський, К.В. Рябоконь, О.І. Тищенко, К.П. Ярош, Р.К. Ситниченко, І.М. Годун та інші.

З 2011 по 2019 рр. очолювала відділ д-р с.-г. наук, с.н.с. С.Г. Корсун. Під її керівництвом вивчалися: спрямованість зміни основних характеристик екосистеми ґрунту за умови різноінтенсивного агротехногенного навантаження в агроландшафтах Лісотепу та біогеоценозах парцелярних господарств сільських населених пунктів; процеси трансформації показників родючості  на земельних угіддях, виведених  з обробітку; удосконалення основ ведення органічного виробництва в парцелярних господарствах населених пунктів; установлення придатності відходів харчової і енергетичної промисловості для удобрення; залучення до виробничої сфери територій, забруднених полютантами.

З 2019 р. очолює відділ канд. с.-г. наук, с.н.с. Г.В. Давидюк. У відділі працюють співробітники, які вносять важливий внесок у розвиток агроекологічного напряму досліджень: І.І. Клименко, канд. с.-г. наук (заступник завідувача відділу), Л.І. Шкарівська, канд. с.-г. наук, с.н.с., Н.І. Довбаш, канд. с.-г. наук, М.В. Нецик, канд. геогр. наук, В.В. Гірник, М.А. Кущук, Т.М. Хмара, І.В. Кіянченко, З.О. Приходько, В.Я. Войцехівська, О.І. Тищенко, Г.А. Савенко.

Співробітниками відділу:

 • опрацьовано методологічні засади екотоксикологічних досліджень в агроландшафтах Лісостепу;
 • розроблено методологію екотоксикологічного моніторингу територій сільських населених пунктів та рекомендації щодо благоустрою цих територій;
 • опрацьовано основи ведення органічного виробництва сільськогосподарської продукції в парцелярних господарствах населених пунктів;
 • досліджено придатність відходів паперової, харчової, переробної та енергетичної промисловості як удобрювальних субстратів;
 • захищено патентами розробки: «Спосіб визначення фізіологічної ефективності кореневих бар’єрів у рослин до накопичення важких металів з ґрунту», «Спосіб визначення екологічної стійкості ґрунту у агроландшафтах», «Спосіб визначення насиченості ґрунту рухомими формами важкого металу», «Спосіб визначення придатності ґрунтів для вирощування окремих сільськогосподарських культур», «Спосіб використання сільськогосподарських земель, забруднених свинцем і кадмієм», «Спосіб визначення рекомбіногенної активності компонентів агроландшафту», «Спосіб визначення генотоксичності компонентів агроландшафту», «Спосіб виробництва хліба» (взято участь), «Пристрій для визначення повітропроникності ґрунту в стаціонарних умовах ППГ-1Л» (взято участь);
 • розроблено державні стандарти: ДСТУ 7927:2015 Якість ґрунту. Метод визначення біологічного потенціалу ґрунтів за інтенсивністю дихання; ДСТУ 8161:2015 Агроландшафти. Терміни та визначення понять.

 

На сучасному етапі у відділі:

 • Встановлюються закономірності змін агроекологічного стану сільських територій та розробляються наукові основи стабілізації екологічної рівноваги за різних систем землеробства в агроландшафтах Лісостепу;
 • Установлюються особливості екологобезпечного функціонування агроекосистем Західного регіону України;
 • надаються рекомендації, які дозволяють відпрацьовувати безпечні технології вирощування сільськогосподарських культур та залучати до виробничої сфери території, забруднені полютантами;
 • удосконалюються засади проведення агроекологічного моніторингу завдяки поглибленому вивченню хімічних, фізико-хімічнних, біологічних процесів у компонентах агросфери;
 • виконується еколого-агрохімічне обстеження компонентів агроекосистеми, що включає агрохімічний та токсикологічний аналіз проб ґрунту, рослин, води, мінеральних і органічних добрив, меліорантів з використанням сучасних методів фотометрії, потенціометрії, атомної спектрофотометрії, полуменевої фотометрії та інфрачервоної спектроскопії.

 

Лабораторія відділу з 2004 р. і по теперішній час є атестованою. Галузь атестації передбачає визнання вимірювань, які застосовують при аналізуванні ґрунтів, природних вод, рослин, добрив і меліорантів.

 

ПРАЙС НА ПОСЛУГИ

Очолює відділ кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Ганна Володимирівна Давидюк. Тел: (044) 526 13 28, (050) 383 50 90.

E-mail: analiz_ecology@i.ua