Економіка

На сучасному етапі основні напрямки наукових досліджень відділу зосереджені на дослідженнях з питань формування ефективного механізму управління інвестиційними ресурсами в інноваційних технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Ведеться системне дослідження статистичних даних, аналізуються вітчизняні та закордонні наукові праці, на основі яких розроблено методологічні засади проведення оцінки ефективності технологій вирощування сільськогосподарських культур. У ході дослідження визначається економічна ефективність застосування різних способів і норм використання виробничих ресурсів з метою вибору найбільш прибуткових для включення у базові технології. Здійснюється постійний моніторинг ресурсоємності та економічної ефективності виробництва в різних типах технологій вирощування сільськогосподарських культур. Досліджується проблема вдосконалення ефективного організаційно-економічного механізму їх використання у практичній виробничій діяльності підприємств. Виробництву рекомендовані типові моделі організаційно-економічного механізму використання виробничих ресурсів та їх оптимальні нормативи в інтенсивних технологіях вирощування зернових культур.

Сучасні тенденції в аграрному виробництві, пов’язані з стрімким застосуванням технологій точного землеробства, роблять актуальною проблему інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень та вимагають побудови цілісної методологічної концепції ефективного функціонування та розвитку відповідної структури виробництва. Проблемі створення сучасної системи підтримки прийняття управлінських рішень в аграрному виробництві приділялось багато уваги, проте відповідний механізм, що відповідав би достатньою мірою сучасним вимогам і можливостям ІТ-індустрії, залишається не розробленими.  Тому, дослідження в першу чергу спрямовуються на розроблення цілісної методологічної концепції ефективного функціонування та розвитку відповідної структури управління аграрним виробництвом та його інформаційно-комунікаційного забезпечення. Це дозволить створити основи для побудови сучасної системи підтримки прийняття рішень, що прискорить інноваційні зрушення в аграрній галузі.

Висококваліфіковані фахівці економічного напряму, які володіють спеціальними знаннями в галузі аграрної економіки, готові надавати замовнику такі науково-консультаційні послуги:

 • Науково-консультаційні послуги щодо вдосконалення методики розрахунку нормативної собівартості виробництва зернової продукції;
 • Науково-консультаційні послуги щодо покращення процесів аналізу економічної ефективності вирощування зернових культур;
 • Проведення факторного аналізу виробничих ризиків за різних технологій вирощування зернових культур;
 • Надання фахових консультацій щодо особливостей формування принципів управління в аграрних підприємствах, що спеціалізуються на виробництві органічної продукції або мають намір розпочати таке виробництво;
 • Надання консультацій керівникам і спеціалістам щодо застосування економічно доцільних систем удобрення сільськогосподарських культур;
 • Моніторинг системи обліку результатів виробничої діяльності, її стратегічного та інвестиційного планування;
 • Статистичний аналіз (стандартне відхилення, похибка середнього арифметичного, довірчий інтервал, коефіцієнт варіації);
 • Кореляційно-регресійний аналіз (оцінка тісноти та напряму зв’язку між ознаками, математичний прогноз за рівнянням регресії);
 • Дисперсійний аналіз (частка впливу факторів на результуючу ознаку);
 • Кластерний аналіз (класифікація об’єктів за сукупністю ознак);
 • Розрахунок коефіцієнтів спадковості, стабільності та пластичності сільськогосподарських культур;
 • Оцінка істотності різниці між вибірковими середніми за критерієм Ст’юдента;
 • Визначення найменшої істотної різниці (НІР05) 

 

Очолює відділ кандидат економічних наук Антон Миколайович Ткаченко.

Тел. (044) 526-17-03.

E-mail: tkachenko.a.m@outlook.com

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!