Інноваційна діяльність та економіка

Відділ інноваційної діяльності та економіки

Діяльність відділу спрямована на забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, організацію та удосконалення патентно-ліцензійної справи та маркетингову діяльність, яка направлена на пошук інформації про ринок наукових розробок з метою ефективної реалізації пріоритетних напрямків досліджень установи з урахуванням ринкового попиту, потреб і вимог товаровиробників-аграрників.

Робота відділу направлена на:

 • наукове забезпечення зональних та регіональних про­грам інноваційного розвитку АПК, моніторинг стану їх виконання, організацію широкого впровадження висо­коефективних наукових розробок;
 • вивчення попиту на наукові розробки та формування від­повідних планів наукових досліджень установ НААН, роз­міщених в зоні діяльності Центру;
 • організацію патентно-ліцензійної діяльності та забезпе­чення захисту прав інтелектуальної власності наукових розробок ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Основні функції відділу:

 • аналіз стану аграрної науки в зоні своєї діяльності та на його основі здійснення заходів, спрямованих на збере­ження та подальший розвиток наукового потенціалу ре­гіону, в тому числі – на сприяння розвитку міжрегіональ­них наукових зв’язків;
 • авторський науковий супровід, організація випробуван­ня та комерціалізація науково-технічних розробок з ура­хуванням зональних особливостей регіону;
 • формування банку та доведення до споживача високое­фективних науково-технічних розробок та інновацій, які мають перспективне значення для АПК регіонів та Укра­їни в цілому;
 • розроблення нових методичних підходів щодо здійснен­ня трансферу інновацій на підприємствах АПВ та форму­вання планів випробування і освоєння завершених на­укових розробок;
 • впровадження технологічних проектів у галузях земле­робства і рослинництва, їх науковий супровід; укладання договорів на освоєння наукових розробок з базовими формуваннями;
 • підготовлення заявок, отримання охоронних документів і продовження терміну їхньої дії; підтримання чинності свідоцтв і патентів на винаходи, корисні моделі, сорти та гібриди рослин, промислові зразки, знаки для товарів і послуг тощо;
 • проведення патентно-кон’юнктурних досліджень, реє­страція договорів передачі прав і ліцензійних договорів на об’єкти промислової власності, встановлює запобіжні за­ходи проти недобросовісної конкуренції і припинення по­рушень прав власників об’єктів інтелектуальної власності; представлення інтересів ННЦ «Інститут землеробства НААН» у Державному департаменті інтелектуальної влас­ності, Інституті експертизи сортів рослин, ДП «Україн­ський інститут промислової власності»,
 • пропаганда конкурентоспроможних наукових розробок ННЦ «Інститут землеробства НААН»,узагальнення та роз­повсюдження результатів успішного їх освоєння агро­промисловими формуваннями через виставки різного рівня, Дні поля, радіо та телебачення;
 • підготовка та видання міжвідомчого тематичного на­укового збірника «Землеробство», Збірника наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН», матеріалів науково-практичних конференцій, рекомендацій, ката­логів, бюлетенів, прасів, інформаційних листків та прес-релізів;
 • підвищення кваліфікації та консультування керівників і фахівців різних агропромислових формувань, фермер­ських та особистих господарств, а також сільського на­селення.

Напрями роботи сектору економіки:

 • розроблення методології та методичних принципів формування організаційно-економічного механізму використання виробничих ресурсів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур;
 • здійснення економічного, енергетичного та статистичного математичного оцінювання моделей технологій та результатів польових дослідів;
 • дослідження сучасного стану органічного виробництва в Україні

Очолює відділ кандидат економічних наук Антон Миколайович Ткаченко.

Тел. (044) 526-17-03