Національний науковий центр
«Інститут землеробства НААН»

Статут ННЦ “Інститут землеробства НААН”

Свідоцтво про атестацію державної установи

Свідоцтво про підтримку держави 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» розпочав свій шлях у 1900 р. з утворення агрохімічної лабораторії Київського товариства сільського господарства та

сільськогосподарської промисловості, яка мала свій штат, а також сільськогосподарські курси. Сьогодні ННЦ „Інститут землеробства НААН” — це одна з найстаріших і найвідоміших наукових установ як в Україні, так і за її межами.

На всіх етапах розвитку сільського господарства країни Інститут очолював провідні напрями досліджень, вченими зроблено вагомий внесок у теорію і практику землеробства, ро

слинництва, селекції й насінництва, кормовиробництва, луківництва, льонарства і картоплярства України. На базі інституту та його дослідної мережі створено відомі в Україні та за її межами науково-дослідні установи: Інститут кормів і сільського господарства Поділля, Інститут картоплярства, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва, Інститут сільського господарства Полісся, Інститут сільського господарства Карпатського регіону, Закарпатська і Черкаська державні сільськогосподарські дослідні станції.

Нині Інститут є головною науковою установою в Україні, яка визначає засади державної і науково-технічної політики в галузі землеробства, розроблення адаптивно-ландшафтних систем землеробства на основі стабілізації землекористування, збереження і підвищення родючості ґрунтів, підтриманні екологічної рівноваги в агроекосистемах, розроблення новітніх адаптивних технологій вирощування конкурентоспроможної продукції сільськогосподарських культур та їх селекції, заходів ефективного використання інновацій і інвестицій в землеробстві – базовій галузі сільськогосподарського виробництва зон Лісостепу й Полісся України У 1978 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, у 2002 — Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, у 2015 р. – Грамотою Верховної Ради України. Вчені інституту за розроблені ґрунтозахисні системи землеробства та досягнення в селекції пшениці, кукурудзи і сої удостоєні Державних премій СРСР та України у галузі науки і техніки за 1986, 1991 1997 та 2012 роки.

Основні напрями діяльності установи: розроблення сучасних високопродуктивних ресурсозберігаючих систем землеробства, адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, котрі забезпечують ефективне використання землі, прибуткове виробництво продукції як для внутрішнього, так для зовнішнього ринків, що є доступною купівельній спроможності споживачів, формування наукових основ ведення органічного виробництва сільськогосподарської продукції та придатності агроекосистем господарюючих суб’єктів до такої діяльності, розвиток технологій використання альтернативних джерел енергії, консультаційні послуги. На базі інституту створено селекційний центр і технологічний центр із вирощування зернових культур. Нині є головною науковою установою та єдиним координуючим науково-методичним центром в Україні з питань землеробства, регіональним центром наукового забезпечення агропромислового комплексу Київщини.

До мережі ННЦ „Інститут землеробства НААН” входять Черкаська та Панфильська дослідні станції, 3 дослідні господарства. У ННЦ „Інститут землеробства НААН” працюють понад 260 співробітників, з них 17 докторів і більше 70 кандидатів наук. Інститут має більше 1200 завершених науково-технічних розробок, у тому числі ним створено понад 200 високопродуктивних, стійких до хвороб сортів і гібридів сільськогосподарських культур, з яких 134 нині занесено до Державного реєстру сортів рослин України. Ведеться селекційна робота з 22 культурами. Щорічно господарствам України реалізується близько 4500 т елітного насіння зернових культур і трав. Сучасні розробки – інновації інституту дозволяють аграріям забезпечити прибуткове виробництво у галузі рослинництва, оптимізацію агроландшафтів, ефективну систему землеустрою, збереження і відновлення ресурсів в умовах трансформації земельних відносин та зміни клімату, а також розвиток інших пріоритетних напрямів аграрної науки України. Маючи відповідні акредитаційні посвідчення, ННЦ „Інститут землеробства НААН” проводить різносторонній аналіз стану ґрунту, рослин, води, розробляє землевпорядні проекти з наданням відповідної документації.

Тривалий час інститут успішно співпрацює з науково-дослідними установами багатьох країн, у тому числі Польщі, Німеччини, США, Японії, Бельгії, Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Російської Федерації та інших. Вчені інституту брали участь у виконанні міжнародних проектів: по лінії ООН із розроблення „Програми сприяння сталому розвитку в Україні” та ФАО ООН „Кормові і пасовищні ресурси країн світу” і представлені в них із зазначеної проблеми від України.


Віктор Францевич Камінський

 

Академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України.

Академік НААН Камінський В. Ф. — відомий вчений, основні напрями наукової, науково-організаційної та педагогічної діяльності якого охоплюють вирішення проблеми підвищення продуктивності землеробства як стратегічної галузі сільського господарства України. Пріоритетним напрямом досліджень академіка НААН Камінського В. Ф. у галузі теорії і практики новітніх систем землеробства є розроблення оригінальних неординарних підходів до вирішення проблеми підвищення їх продуктивності на основі стабілізації землекористування шляхом відновлення порушеного співвідношення між природними комплексами – площами лісу, води, луків, посівів сільськогосподарських культур та інших, розроблення та удосконалення ґрунто- і водоохоронних систем землеробства та основних їх складових, адаптивних технологій вирощування конкурентоспроможної продукції рослинництва за максимальної реалізації ґрунтово-кліматичного потенціалу землі в обробітку, генетичного потенціалу сучасних сортів і гібридів  та забезпечення екологічної рівноваги в агроландшафтах.

Ним обґрунтовані зони стабільного виробництва зернових, зернобобових, круп’яних і олійних культур в Україні з урахуванням біологічних особливостей сільськогосподарських культур, ґрунтово-кліматичних умов та технологічних факторів. До наукового доробку академіка НААН Камінського В. Ф. належить розроблення принципово нових методологічних підходів щодо оцінки значення метеорологічних факторів та технологічних прийомів у стабілізації сучасних систем землеробства в умовах зміни клімату та освоєння їх агропромисловим виробництвом в Україні.

В останні роки важливим науковим напрямом, над яким працює вчений є теоретичне обґрунтування та удосконалення засад систем біологічного і органічного землеробства як одних з основних факторів підвищення рівня регуляції агроландшафтів, механізмів самовідновлення природних ландшафтів, підтримання екологічної рівноваги довкілля та забезпечення виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції як основи продовольчої безпеки держави і здоров’я нації.

Камінський Віктор Францевич народився 19 вересня 1960 року в селі Жуківці (хутір Петрівка) Жмеринського району Вінницької області.

У 1983 році закінчив агрономічний факультет Уманського сільськогосподарського інституту (нині Уманський національний університет садівництва) і здобув кваліфікацію вченого агронома.  Впродовж 1983–1986 років навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту землеробства. Після закінчення аспірантури і дотепер його трудова діяльність пов’язана з Інститутом землеробства УААН (нині — ННЦ «Інститут землеробства НААН»), де впродовж 1986–2011 років працював на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії, ученого секретаря, заступника директора з наукової роботи. У 2011 році призначений директором Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України».

Під керівництвом академіка НААН В. Ф. Камінського ННЦ «Інститут землеробства НААН» як науковий кластер держави працює над розробленням концептуальних засад розвитку землеробства – базової галузі аграрного виробництва, та науково-практичних рекомендацій з оптимізації використання земельних угідь у напрямі забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України. До мережі Інституту входять п’ять дослідних станцій та дослідних господарств.

В. Ф. Камінський — Академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук України. Здійснює координаційно-методичне керівництво підвідомчих наукових установ, серед яких три національні наукові центри, сім науково-дослідних інститутів і один біосферний заповідник.

Кандидатську дисертацію Віктор Францевич захистив у 1989 році на тему «Продуктивність озимої пшениці і родючість ґрунту у зв’язку з дією і взаємодією попередників, способів основного обробітку і добрив в умовах Лівобережного Лісостепу України». Докторську дисертацію захистив у 2006 році на тему «Агробіологічні основи інтенсифікації вирощування зернобобових культур у Лісостепу України». Учене звання професора присвоєно у 2012 році.

У 2016 році Камінський В. Ф. був обраний академіком Національної академії аграрних наук України.

За результатами багаторічної наукової діяльності вчений опублікував понад 300 праць. Керував підготовкою 15 кандидатів і чотирьох докторів сільськогосподарських наук, які успішно захистили дисертаційні роботи, присвячені теоретичним і прикладним проблемам землеробства й рослинництва.

Академік НААН Камінський В. Ф. — член секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, член експертної групи МОН України з оцінювання ефективності діяльності наукових установ, голова ТК 159 «Землеробство», голова спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій, голова вченої ради Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України», головний редактор Збірника наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН» та міжвідомчого наукового тематичного збірника «Землеробство», член редколегій журналів «Вісник аграрної науки», «Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України», «Посібник українського хлібороба», «Картоплярство України».

За багаторічну плідну наукову діяльність В. Ф. Камінському у 2013 році присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства України», він нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, почесною відзнакою Мінагрополітики України, відзнакою МОН України «За наукові досягнення», почесною відзнакою Президії НААН, почесною відзнакою «Патріот Київщини» Київської ОДА, почесними грамотами Мінагрополітики України, Президії НААН, Департаменту АПР Київської ОДА.