Національний науковий центр
«Інститут землеробства НААН»

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» розпочав свій шлях у 1900 р. з утворення агрохімічної лабораторії Київського товариства сільського господарства та

сільськогосподарської промисловості, яка мала свій штат, а також сільськогосподарські курси. Сьогодні ННЦ „Інститут землеробства НААН” — це одна з найстаріших і найвідоміших наукових установ як в Україні, так і за її межами.

На всіх етапах розвитку сільського господарства країни Інститут очолював провідні напрями досліджень, вченими зроблено вагомий внесок у теорію і практику землеробства, ро

слинництва, селекції й насінництва, кормовиробництва, луківництва, льонарства і картоплярства України. На базі інституту та його дослідної мережі створено відомі в Україні та за її межами науково-дослідні установи: Інститут кормів і сільського господарства Поділля, Інститут картоплярства, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва, Інститут сільського господарства Полісся, Інститут сільського господарства Карпатського регіону, Закарпатська і Черкаська державні сільськогосподарські дослідні станції.

Нині Інститут є головною науковою установою в Україні, яка визначає засади державної і науково-технічної політики в галузі землеробства, розроблення адаптивно-ландшафтних систем землеробства на основі стабілізації землекористування, збереження і підвищення родючості ґрунтів, підтриманні екологічної рівноваги в агроекосистемах, розроблення новітніх адаптивних технологій вирощування конкурентоспроможної продукції сільськогосподарських культур та їх селекції, заходів ефективного використання інновацій і інвестицій в землеробстві – базовій галузі сільськогосподарського виробництва зон Лісостепу й Полісся України У 1978 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, у 2002 — Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, у 2015 р. – Грамотою Верховної Ради України. Вчені інституту за розроблені ґрунтозахисні системи землеробства та досягнення в селекції пшениці, кукурудзи і сої удостоєні Державних премій СРСР та України у галузі науки і техніки за 1986, 1991 1997 та 2012 роки.

Основні напрями діяльності установи: розроблення сучасних високопродуктивних ресурсозберігаючих систем землеробства, адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, котрі забезпечують ефективне використання землі, прибуткове виробництво продукції як для внутрішнього, так для зовнішнього ринків, що є доступною купівельній спроможності споживачів, формування наукових основ ведення органічного виробництва сільськогосподарської продукції та придатності агроекосистем господарюючих суб’єктів до такої діяльності, розвиток технологій використання альтернативних джерел енергії, консультаційні послуги. На базі інституту створено селекційний центр і технологічний центр із вирощування зернових культур. Нині є головною науковою установою та єдиним координуючим науково-методичним центром в Україні з питань землеробства, регіональним центром наукового забезпечення агропромислового комплексу Київщини.

До мережі ННЦ „Інститут землеробства НААН” входять Черкаська та Панфильська дослідні станції, 3 дослідні господарства. У ННЦ „Інститут землеробства НААН” працюють понад 260 співробітників, з них 17 докторів і більше 70 кандидатів наук. Інститут має більше 1200 завершених науково-технічних розробок, у тому числі ним створено понад 200 високопродуктивних, стійких до хвороб сортів і гібридів сільськогосподарських культур, з яких 134 нині занесено до Державного реєстру сортів рослин України. Ведеться селекційна робота з 22 культурами. Щорічно господарствам України реалізується близько 4500 т елітного насіння зернових культур і трав. Сучасні розробки – інновації інституту дозволяють аграріям забезпечити прибуткове виробництво у галузі рослинництва, оптимізацію агроландшафтів, ефективну систему землеустрою, збереження і відновлення ресурсів в умовах трансформації земельних відносин та зміни клімату, а також розвиток інших пріоритетних напрямів аграрної науки України. Маючи відповідні акредитаційні посвідчення, ННЦ „Інститут землеробства НААН” проводить різносторонній аналіз стану ґрунту, рослин, води, розробляє землевпорядні проекти з наданням відповідної документації.

Тривалий час інститут успішно співпрацює з науково-дослідними установами багатьох країн, у тому числі Польщі, Німеччини, США, Японії, Бельгії, Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Російської Федерації та інших. Вчені інституту брали участь у виконанні міжнародних проектів: по лінії ООН із розроблення „Програми сприяння сталому розвитку в Україні” та ФАО ООН „Кормові і пасовищні ресурси країн світу” і представлені в них із зазначеної проблеми від України.


Віктор Францевич Камінський

(нар. 19 вересня 1960 р.)

Академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України.

Від 2011 р. – директор ННЦ “Інститут землеробства НААН”, у 1996 – 2011 рр. – завідувач відділу інтенсивних технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур цього ж інституту, водночас у 2000-2011 рр. – заступник директора інституту з наукової роботи.

Головним напрямом досліджень В.Ф.Камінського є вирішення проблеми підвищення продуктивності землеробства за оптимізації співвідношення земельних угідь у ланці розроблення ефективних технологій вирощування зернових культур за освоєння зональних ґрунто- і водоохоронних екологічно збалансованих систем землеробства, які базуються на раціональному використанні ресурсів, підвищенні окупності енергії та ефективності використання фотосинтетично активної радіації. Ним обґрунтовано принципи формування зон стабільного виробництва зернобобових і олійних культур в Україні, їх ефективного функціонування з урахуванням біологічних вимог рослин до дії кліматичних та технологічних факторів.

Під його науковим керівництвом обґрунтовані і розроблені теоретичні (агробіологічні) основи інтенсифікації вирощування зернобобових, круп’яних та олійних культур на основі встановлення оптимальних параметрів формування й функціонування зон виробництва, рівня реалізації в них, залежно від погодних умов і агротехнічних факторів, потенціальної продуктивності цих культур; оптимізації розміщення посівів та розробленні й впровадженні у виробництво конкурентоспроможних, з високим рівнем окупності енергії, технологій їх вирощування. В.Ф.Камінський опублікував понад 200 наукових праць, у т. ч. 4 навчальних посібники, має 9 патентів на винаходи.

Керував підготовкою 12 кандидатів і двох докторів наук, які успішно захистили дисертаційні роботи, присвячені теоретичним і прикладним проблемам землеробства та рослинництва, нині під його керівництвом виконують дослідження 5 аспірантів. За активну наукову, науково-педагогічну й науково-виробничу діяльність В.Ф. Камінський удостоєний почесного звання «Заслужений працівник сільського господарства України», Почесної грамоти Верховної Ради України, Почесної відзнаки і Почесних грамот Президії НААН України, Міністерства аграрної політики і продовольства України, відзнаки «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки, Почесних грамот Головного управління агропромислового розвитку Київської ОДА.