Systems of agriculture and fertility of soils

Відділення систем землеробства і родючості грунтів

Наукові дослідження з проблем створення нових і удосконалення існуючих систем землеробства

для лісостепової та поліської зон України ведуться за такими основними напрямами:

– оптимізація структури агроландшафтів на основі вилучення з інтенсивного обробітку малопродуктивних земель, розширення площі природних кормових угідь, заліснення балок, ярів, крутосхилів і піщаних ґрунтів, що забезпечують ефективний захист ґрунтів від ерозії, здешевлюють виробництво кормів, обумовлюють раціональніше використання ґрунтів на рівнинних частинах агроландшафтів;

– встановлення закономірностей впливу ґрунтоутворювальних і антропогенних процесів

на фізико-хімічні властивості ґрунту, структуру ґрунтового вбирного комплексу, гумусованість,

формування корисних мікробіоценозів та вміст поживних речовин з метою розширеного відтворення

родючості та підвищення продуктивності агроценозів шляхом посилення акумулятивних

ґрунтоутворювальних процесів;

– підвищення ефективності системи удобрення культур, оптимізація умов мінерального живлення рослин та протікання фізіологічних процесів,встановлення оптимальних параметрів вмісту азоту, фосфору і калію в ґрунтах різної генези, строки, способи та матеріальні затрати для їх досягнення. Встановлення ефективності місцевих органічних добрив, природних сорбентів, нетоварної частини продукції рослинництва, біопрепаратів, стимуляторів росту в поєднанні з мінімальними дозами мінеральних добрив;

– запровадження сівозмін, що базуються на принципах сумісності культур і плодозміни, їх структури для господарств різної спеціалізації з насиченням зерновими від 20 до 100%, просапними від 40 до 60% у зоні Полісся та Лісостепу, включаючи й меліоровані землі та оцінку їх продуктивності у господарствах з різними напрямками виробництва;

– розроблення нових і удосконалення існуючих систем обробітку ґрунту в Лісостепу та Поліссі з комплексом прийомів механічної боротьби з бур’янами, дослідженням заходів, спрямованих на зниження інтенсивності механічного обробітку без втрат продуктивності агроценозу. Встановлення закономірностей формування конкурентоспроможності культур у короткоротаційних сівозмінах, що дозволить розробити та вдосконалити комплекс заходів контролю бур’янів;

– розроблення методів екологічного оцінювання систем землеробства, що дозволяють відпрацьовувати безпечні технології вирощу вання сільськогосподарських культур. Вивчення закономірностей міграції біогенних елементів і токсикантів у ґрунтах Лісотепу і Полісся;

– визначення наукових принципів просторового розміщення господарств з органічним виробницт-

вом, оптимізації основних властивостей ґрунтів, системи удобрення, обробітку ґрунту, адаптації

технологій вирощування культур в сівозміні для виробництва екологічно безпечної продукції рос-

линництва. Підрозділами відділення здійснюється координація до сліджень з питань охорони земель,

відтворення родючості, вивчення сівозмін, обробітку ґрунту та інших важливих питань систе-

ми землеробства.

Очолює відділення