Сівозміни і землеробство на меліорованих землях

Відділ сівозмін і землеробства на меліорованих землях

Утворений 2011 року на базі лабораторій сівозмін і землеробства на осушених землях. Лабораторія сівозмін організована 1947 року В.О. Пастушенком, у ній працювали вчені-землероби А.М. Надєждін, І.Г. Предко, Г.К. Медвідь, у лабораторії землеробства на осушених землях – А.К. Безкровний, М.Г. Цюпа. Відділ проводить дослідження і координує науково-дослідні роботи з питань сівозмін  на богарних і осушених землях у  зонах  Лісостепу  і  Полісся.   Відділом розроблено:

 • наукові основи побудови та організації сівозмін, базовані на законах біологічної сумісності культур і плодозміни;
 • зональну класифікацію попередників культур, нормативи їх чергування (ДСТУ 7513:2014 Посіви сільськогосподарських культур. Шкала для оцінювання попередників і періодів чергування у сівозмінах Полісся та Лісостепу України) і структури сівозмін для господарств будь-якої спеціалізації;
 • способи регулювання водного режиму ґрунту та мінерального живлення сільськогосподарських культур на осушуваних ґрунтах;
 • технологію створення та використання високопродуктивних сінокосів і культурних пасовищ різних строків дозрівання та режимів використання;
 • оптимальне співвідношення основних чинників землеробства (сівозмін, обробітку ґрунту, удобрення), яке забезпечує високу продуктивність культур і відтворення родючості ґрунтів, для виявлення параметрів якої проводяться дослідження:
 • режиму вологості і балансу вологи в ґрунті під сівозмінами з чистими і зайнятими парами;
 • кругообігу та балансу поживних речовин і гумусу в системі ґрунт-рослина як основи для регулювання родючості ґрунту;
 • впливу різних сільськогосподарських культур і типів сівозмін на баланс органічних речовин у ґрунті, прояв і усунення алелопатичної ґрунто-втоми;
 • ролі бобових культур у накопиченні і збагаченні ґрунту біологічним азотом, особливостей трансформації азоту добрив;
 • з розроблення і вдосконалення енергозберігаючої та екологічно збалансованої системи землеробства з комплексом заходів щодо захисту органогенних ґрунтів від деградації та забруднення навколишнього середовища;
 • раціональних технологій створення і використання багаторічних травостоїв сінокісно-пасовищного використання, поліпшення якості польового і лучного кормовиробництва на меліорованих ґрунтах;
 • технологій вирощування енергетичних культур та агроекологічного моніторингу використання осушуваних земель у заплавах річок.

Відділ сівозмін і землеробства на меліорованих землях атестований Українським державним центром стандартизації та сертифікації «УКРАГРОСТАНДАРТСЕРТИФІКАЦІЯ» (свідоцтво про атестацію № А13-151 від 31 травня 2013 р.) надає такі послуги:

 • агрономічна комплексна оцінка поля сівозміни стосовно вирощування окремої сільськогосподарської культури;
 • агрохімічний аналіз ґрунту;
 • організація території господарства з визначенням його спеціалізації та оптимальної структури посівних площ;
 • розроблення системи різноротаційних, мобільних, комбінованих, динамічних сівозмін.

Відділ працює над удосконаленням системи різноротаційних сівозмін з урахуванням необхідності їх інтенсифікації у ринкових умовах для господарств різних форм господарювання і спеціалізації, надає їм консультативну допомогу в організації й освоєнні сівозмін та з питань високопродуктивного використання осушуваних ґрунтів. Очолює відділ доктор с.-г. наук Мартинюк Іван Васильович Тел.: (044) 526-7077