Сівозміни і землеробство на меліорованих землях

Відділ сівозмін і землеробства на меліорованих землях

Відділ утворений 2011 року на базі лабораторій сівозмін і землеробства на осушених землях. Лабораторія сівозмін організована  1947 року В.О. Пастушенком, у ній працювали вчені-землероби А.М. Надєждін, І.Г. Захарченко, І.Г. Предко, Г.К. Медвідь, у лабораторії землеробства на осушених землях – А.К. Безкровний, М.Г. Цюпа. Нині у відділі працюють відомі науковці, фахівці з проблем землеробства: доктор с.-г. наук, професор Бойко П.І., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент Слюсар І.Т., доктор с.-г. наук, доцент Мартинюк І.В. Як один з провідних в ННЦ «Інститут землеробства НААН структурний підрозділ проводить дослідження і координує науково-дослідні роботи з питань сівозмін та землеробства на богарних і меліорованих землях у зонах Лісостепу і Полісся.

За результатами багаторічних комплексних досліджень відділом розроблено:

 • наукові основи побудови та організації еколого-біологічно збалансованих різноротаційних сівозмін, базовані на законах біологічної сумісності культур і плодозміни, як найважливішого елемента будь-якої системи землеробства;
 • зональну класифікацію попередників культур, нормативи їх чергування (розроблено ДСТУ 7513:2014 Посівисільськогосподарських культур. Шкала для оцінюванняпопередників і періодівчергування у сівозмінахПолісся та ЛісостепуУкраїни) і структури сівозмін залежно від набору, співвідношення та розміщення агрофітоценозів для господарств будь-якої спеціалізації;
 • способи регулювання водного та поживного режимів ґрунту, фітосанітарного режиму ґрунту та посівів, а також різні заходи інтенсифікації, зокрема мінерального та біологічного живлення сільськогосподарських культур;
 • збагачення технологій вирощування сільськогосподарських культур на основі сівозмін біологічного спрямування (на основі сидератів, побічної продукції попередників, кореневої системи, зернобобових культур);
 • технологію створення та використання високопродуктивних сінокосів і культурних пасовищ різних строків дозрівання та режимів використання;
 • оптимальне співвідношення основних факторів елементів системи землеробства (сівозмін, обробітку ґрунту, удобрення), яке забезпечує високу продуктивність культур і відтворення родючості ґрунтів, для виявлення параметрів якої проводяться дослідження:
 • режиму вологості і балансу вологи в ґрунті під сівозмінами, в тому числі з чистими і зайнятими парами;
 • кругообігу та балансу поживних речовин і гумусу в системі ґрунт-рослина як основи для регулювання родючості ґрунту;
 • впливу різних сільськогосподарських культур і типів сівозмін на баланс органічних речовин у ґрунті, прояв і усунення алелопатичної ґрунтовтоми;
 • ролі бобових культур у накопиченні і збагаченні ґрунту біологічним азотом, особливостей трансформації азоту добрив;
 • з розроблення і вдосконалення енергозберігаючої та екологічно збалансованої системи землеробства з комплексом заходів щодо захисту органогенних ґрунтів від деградації та забруднення навколишнього середовища;
 • раціональних технологій створення і використання багаторічних травостоїв сінокісно-пасовищного використання, поліпшення якості польового і лучного кормовиробництва на меліорованих ґрунтах;
 • технологій вирощування енергетичних культур та агроекологічного моніторингу використання осушуваних земель у заплавах річок.

                       

 

Відділ сівозмін і землеробства на меліорованих землях надає такі послуги:

 • агрономічна комплексна оцінка поля сівозміни стосовно вирощування окремої сільськогосподарської культури;
 • агрохімічний аналіз ґрунту;
 • організація території господарства з визначенням його спеціалізації та оптимальної структури посівних площ;
 • розроблення моделей різноротаційних, мобільних, комбінованих, динамічних сівозмін.

Відділ працює над удосконаленням системи різноротаційних сівозмін з урахуванням необхідності їх інтенсифікації у ринкових умовах для господарств різних форм господарювання і спеціалізації, надає їм консультативну допомогу в організації й освоєнні сівозмін та з питань високопродуктивного використання осушуваних ґрунтів.

 

Очолює відділ кандидат с.-г. наук Цимбал Ярослав Станіславович

Тел.: 097-724-53-30; (044) 526-70-77

E-mail:tsimbal.ya@gmail.com