Стратегія

Стратегія розвитку ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Стратегія розвитку ННЦ “Інститут землеробства НААН” (на період 2021-2030 рр.)

ННЦ «Інститут землеробства НААН» є головною науковою установою в Україні з питань землеробства, розроблення адаптивно-ландшафтних систем землеробства на основі стабілізації землекористування, збереження і підвищення родючості ґрунтів, підтримання екологічної рівноваги в агроекосистемах, розроблення новітніх адаптивних технологій вирощування конкурентоспроможної продукції сільськогосподарських культур та їх селекції і насінництва, заходів ефективного використання інновацій і інвестицій в землеробстві – базовій галузі сільськогосподарського виробництва зон Лісостепу і Полісся України.

Стратегія розвитку ННЦ «Інститут землеробства НААН» за пріоритетними напрямами і видами наукової і господарської діяльності полягає в наступному:

– наукове забезпечення формування державної політики в галузі землеробства, координація наукових досліджень із розроблення високопродуктивних, адаптивно-ландшафтних екологічно безпечних систем землеробства для сучасного і майбутнього розвитку сільського господарства та адаптації його до вимог Європейського Союзу. Розроблення головних напрямів інноваційного розвитку в галузі землеробства на основі власних досліджень і узагальнених даних вітчизняної та світової науки;

– наукове забезпечення сталого землекористування та землеустрою, раціонального використання земельних ресурсів на основі удосконалення ґрунтозахисних, природоохоронних, адаптивно-ландшафтних систем землеробства; удосконалення адаптивних агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур; удосконалення методів селекції та створення нових високопродуктивних сортів і гібридів рослин, організація насінництва; проведення хіміко-аналітичних досліджень у землеробстві і рослинництві, методологічне і науково-методичне забезпечення моніторингу використання землі в обробітку, спрямоване на підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва і гарантування продовольчої безпеки держави;

– збереження важливих екосистемних та інших функцій ґрунтів, а також підтримка нейтрального рівня деградації ґрунтового покриву країни, забезпечення ефективної системи збереження й охорони ґрунтів від деградації та опустелювання  у рамках Українського ґрунтового партнерства під егідою ФАО з метою координації зусиль держави, науки, бізнесу, громадськості, міжнародних організацій та зростання участі України в забезпеченні світової продовольчої безпеки;

– організація науково-виробничих зв’язків на основі оптимізації функцій управління та їх адаптації до вимог Європейського Союзу на різних рівнях управлінських структур агропромислового комплексу, формування опорних пунктів, дослідних полів та інших структур з метою впровадження у виробництво ефективних наукових розробок їх раціонального використання в умовах територіально-самоврядного управління, розвитку державно-приватного партнерства, кооперативного господарювання та кластерних форм регіонального співробітництва, розширення участі громадських організацій у формуванні і реалізації державної аграрної політики.

– підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації на третьому освітньо-науковому та науковому рівнях; підвищення кваліфікації наукових кадрів дослідної мережі, керівників та фахівців агроформувань, покращення природничо-екологічної освіти різних верств населення;

– виробництво та реалізація оригінального, елітного та репродуктивного насіння, садивного матеріалу сільськогосподарських культур;

– надання послуг із наукового забезпечення агропромислового виробництва, які включають наукові консультації, експертизи, державні випробування з біологічного оцінювання засобів захисту рослин та агрохімікатів на сільськогосподарських культурах, аналіз рослинного матеріалу на наявність генетично модифікованих компонентів, ідентифікація генів за допомогою ДНК-маркерів, проведення землевпорядних і землеоцінювальних робіт, агрохімічної паспортизації земель, розроблення технологічних проектів та нормативно-технічної документації, що передбачені чинним законодавством України;

– розроблення у межах компетенції проектів законів, нормативно-правових актів, галузевих стандартів, програм тощо.

– ведення господарської діяльності, яка забезпечує надходження спеціальних коштів згідно із чинним законодавством України.