Підготовка наукових кадрів

Сектор підготовки наукових кадрів

Аспірантура ННЦ “Інститут землеробства НААН” відкрита у 1945 р., а з 1994 року -докторантура.

Підготовка кадрів вищої професійної освіти в аспірантурі є одним із пріоритетних напрямів наукової та освітньої політики Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН».

Аспірантура і докторантура є основними формами підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно.

Відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, ННЦ « Інститут землеробства НААН» отримав Ліцензію Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг (Наказ МОН України від 3 серпня 2016 р. № 933), за спеціальністю: «201 Агрономія», спеціалізації: загальне землеробство; рослинництво; агрохімія; агроґрунтознавство і агрофізика; кормовиробництво і луківництво;  селекція і насінництво; екологія. Ліцензійний обсяг – 15 аспірантів. Готуються фахівці із зазначених вище спеціальностей за державним замовленням для ННЦ «Інститут землеробства НААН», мережі його дослідних станцій та інших регіональних сільськогосподарських науково-дослідних установ НААН. На умовах контракту – для Державних установ інших Міністерств і Відомств та вищих навчальних закладів України.

Аспіранти PhD при ННЦ «Інститут землеробства НААН» мають можливість: одержати науковий ступінь доктора філософії, а із ним й більш високий професійний та суспільний статус та сформувати засади успішної кар’єри. 

Переваги навчання в аспірантурі при Інституті:

  1. Диплом про третій рівень вищої освіти. Аспіранти PhD, відповідно до Закону «Про вищу освіту» (2014 р.) отримують диплом про третій рівень вищої освіти. Диплом про закінчення аспірантури дає можливість захистити науково-кваліфікаційну роботу та одержати переваги на ринку інтелектуальної праці.
  2. Аспірантура посилює фахову підготовку та забезпечує підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів. 
  3. Аспірантура дозволяє одержати нові навички, необхідні для працезайнятості. Науково-освітня програма підготовки доктора філософії PhD формується із урахуванням особистих інтересів здобувачів. Окрім поглибленого вивчення обраної наукової теми аспіранти PhD одержують універсальні знання та навички (аналітичні, управлінські, педагогічні, лідерські інструменти особистісної ефективності та ін.) за власною освітньою траєкторією. Ці навички на сьогодні є необхідними для формування успішної кар’єри у будь-якій професійній інтелектуальній діяльності незалежно від наукової спеціалізації.

Очолює сектор підготовки наукових кадрів  кандидат сільськогосподарських наук 

Людмила Михайлівна КРАСЮК

Тел. (095)574-50-71 , E-mail: iznaanaspirant@gmail.com