Напрями досліджень

Наукові дослідження з проблем створення нових і удосконалення існуючих систем землеробства для лісостепової та поліської зон України ведуться за такими основними напрямами:

 • оптимізація структури агроландшафтів на основі вилучення з інтенсивного обробітку малопродуктивних земель, розширення площі природних кормових угідь, заліснення балок, ярів, крутосхилів і піщаних ґрунтів, що забезпечують ефективний захист ґрунтів від ерозії, здешевлюють виробництво кормів, обумовлюють раціональніше використання ґрунтів на рівнинних частинах агроландшафтів;
 • встановлення закономірностей впливу ґрунтоутворювальних і антропогенних процесів
  на фізико-хімічні властивості ґрунту, структуру ґрунтового вбирного комплексу, гумусованість,
  формування корисних мікробіоценозів та вміст поживних речовин з метою розширеного відтворення
  родючості та підвищення продуктивності агроценозів шляхом посилення акумулятивних ґрунтоутворювальних процесів;
 • підвищення ефективності системи удобрення культур, оптимізація умов мінерального живлення рослин та протікання фізіологічних процесів,встановлення оптимальних параметрів вмісту азоту, фосфору і калію в ґрунтах різної генези, строки, способи та матеріальні затрати для їх досягнення. Встановлення ефективності місцевих органічних добрив, природних сорбентів, нетоварної частини продукції рослинництва, біопрепаратів, стимуляторів росту в поєднанні з мінімальними дозами мінеральних добрив;
 • запровадження сівозмін, що базуються на принципах сумісності культур і плодозміни, їх структури для господарств різної спеціалізації з насиченням зерновими від 20 до 100%, просапними від 40 до 60% у зоні Полісся та Лісостепу, включаючи й меліоровані землі та оцінку їх продуктивності у господарствах з різними напрямками виробництва;
 • розроблення нових і удосконалення існуючих систем обробітку ґрунту в Лісостепу та Поліссі з комплексом прийомів механічної боротьби з бур’янами, дослідженням заходів, спрямованих на зниження інтенсивності механічного обробітку без втрат продуктивності агроценозу. Встановлення закономірностей формування конкурентоспроможності культур у короткоротаційних сівозмінах, що дозволить розробити та вдосконалити комплекс заходів контролю бур’янів;
 • розроблення методів екологічного оцінювання систем землеробства, що дозволяють відпрацьовувати безпечні технології вирощу вання сільськогосподарських культур. Вивчення закономірностей міграції біогенних елементів і токсикантів у ґрунтах Лісотепу і Полісся;

 • визначення наукових принципів просторового розміщення господарств з органічним виробництвом, оптимізації основних властивостей ґрунтів, системи удобрення, обробітку ґрунту, адаптації технологій вирощування культур в сівозміні для виробництва екологічно безпечної продукції рослинництва. Підрозділами відділення здійснюється координація до сліджень з питань охорони земель, відтворення родючості, вивчення сівозмін, обробітку ґрунту та інших важливих питань системи землеробства.

 

Очолює відділення академік НААН, доктор сільськогосподарських наук
Віктор Францевич Камінський

 

 

Структура відділення

Відділ сівозмін і землеробства на меліорованих землях

Відділ сільськогосподарського землекористування і захисту грунтів від ерозії

Відділ обробітку грунту і боротьби з бур’янами

Відділ агрогрунтознавства

Відділ агрохімії

Відділ агроекології та аналітичних досліджень