Обробіток грунту і боротьба з бур’янами

Відділ обробітку грунту і боротьби з бур’янами

Лабораторію обробітку грунту в Інституті землеробства було створено у 1952 році. Однак початок розвитку цього напрямку відноситься до 1936 pоку, коли на базі Інституту ґрунтознавства і хімізації сільського господарства було створено Інститут соціалістичного землеробства. З цього часу починається планомірне вивчення і розробка землеробських проблем, зокрема сівозмін, обробітку грунту. Більш певно цей напрямок було закріплено організацією у травні 1941 року відділу агротехніки. В його тематиці було чітко визначено напрямок розробки системи обробітку грунтів для сівозмін в зонах Лісостепу і Полісся. Завідувачем цього відділу було призначено Федора Андрійовича Попова.

На початку діяльності науковці лабораторії зосередили свої дослідження над визначенням оптимальної глибини, часу та технологій оранки і механізованого догляду за посівами сільськогосподарських культур, обсяги яких зростали у зв’язку з переходом від дрібного селянського господарства до крупних колективних господарств (колгоспів, радгоспів, машино-тракторних станцій) за масового використання тракторів. За результатами досліджень було розроблено зональні системи обробітку грунту під озимі зернові культури.

З 1970 року тематика досліджень передбачала визначення місця і ролі безполицевого обробітку, способів окультурення дерново-підзолистих грунтів Полісся у поєднанні з удобренням, сидератами. У цей же період масове застосування гербіцидів у технологіях вирощування сформувало новий напрям досліджень – мінімалізацію обробітку грунту. Паралельно групою з вивчення бур’янів почали досліджувати ефективність нових гербіцидів та розробляти інтегровані системи захисту сільськогосподарських культур. На сьогодні відділ обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами є провідним в Україні науковим підрозділом, який здійснює і координує дослідження з питань обробітку ґрунту і контролю шкідливої дії бур’янів у посівах польових культур в зонах Лісостепу та Полісся.

Серед напрацювань колективу відділу варто відзначити: обґрунтування оптимальних параметрів щільності грунтів, ефективності мінеральних та органічних добрив за різних способів їх розміщення в орному шарі, агрономічну роль гомогенізації і диференціації орного шару за родючістю за систем полицевого і безполицевого обробітку грунту, ролі соціально-економічних чинників формування агротехнологій, теоретичні засади удосконалення механічних заходів контролю бур’янів в посівах ярих культур. Сучасні дослідження науковців відділу зосереджені на розроблянні диференційованих систем обробітку грунту, зокрема з використанням новітньої техніки (посівних комплексів для „прямої” сівби) у сівозмінах різної тривалості та спеціалізації. Крім того, значна увага приділяється вивченню впливу способу заробляння побічної продукції рослинництва за використання її як добрива на родючість грунтів Лісостепу. Також продовжується робота над розроблянням та впровадженням систем ощадливого екологічно безпечного застосування гербіцидів у посівах сільськогосподарських культур. На сьогодні співробітниками вже розроблено ряд ефективних систем обробітку ґрунту та контролю шкодочинної дії бур’янів для зональних спеціалізованих сівозмін, які забезпечують оптимальні грунтові умови росту і розвитку польових культур, обумовлюють скорочення витрат паливно-мастильних матеріалів, добрив, економію часу, забезпечують можливості здійснення польових робіт у оптимальні агротехнічні строки. Відділ має можливості: – надавати консультативну допомогу та науковий супровід господарствам у раціональному виборі технологій обробітку ґрунту, сівби та формуванні раціонального парку ґрунтообробних знарядь і посівної техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва; – розробляти системи контролю бур’янів у посівах культур шляхом підбору конкурентоспроможних культур, удосконалення їх чергування, раціонального застосування гербіцидів та їх композицій; – забезпечити допомогу керівникам всіх типів агроформувань у підвищенні кваліфікації працівників виконавчої ланки у запровадженні раціональних систем обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами; – проводити моніторингові дослідження за станом родючості грунтів (визначення агрофізичних та агрохімічних параметрів грунтів для забезпечення оптимальних умов формування високих і сталих врожаїв).

Відділ очолює кандидат с.-г. наук  Михайло Михайлович Пташнік.

Контактний телефон: (044) 526-03-78 E-mail obrobitok@ukr.net