Обробіток грунту і контролювання сегетальної рослинності

Відділ обробітку ґрунту і контролювання сегетальної рослинності

Лабораторію обробітку ґрунту в Інституті землеробства було створено у 1952 році. Однак початок розвитку цього напрямку досліджень відноситься до 1936 року, коли на базі Інституту ґрунтознавства і хімізації сільського господарства було створено Інститут соціалістичного землеробства. З цього часу починається планомірне вивчення і розробка землеробських проблем, зокрема сівозмін й систем обробітку грунту. Цей напрямок було закріплено організацією у травні 1941 року за відділом агротехніки. Тематикою відділу було чітко визначено напрямок розробки систем обробітку ґрунту для сівозмін Лісостепу і Полісся. Завідувачем цього відділу було призначено Федора Андрійовича Попова.

На початку своєї діяльності науковці лабораторії зосередили свої дослідження над визначенням оптимальної глибини, часу та технологічності проведення оранки і механізованого догляду за посівами сільськогосподарських культур, обсяги яких зростали у зв’язку з переходом від дрібного селянського господарства до крупних колективних господарств (колгоспів, радгоспів, машино-тракторних станцій) за масового використання тракторів. За результатами досліджень було розроблено зональні системи обробітку грунту під озимі зернові культури.

З 1970 року тематика досліджень відділу передбачала визначення місця і ролі безполицевого обробітку, способів окультурення дерново-підзолистих ґрунтів Полісся у поєднанні з удобренням, сидератами. У цей же період масове застосування гербіцидів у технологіях вирощування сформувало новий напрям досліджень – мінімалізацію обробітку грунту. Паралельно групою науковців з вивчення бур’янів розпочато дослідження ефективності нових гербіцидів та розробки інтегрованих систем захисту сільськогосподарських культур.

На сьогодні відділ обробітку ґрунту і контролювання сегетальної рослинності є провідним в Україні науковим підрозділом, який здійснює і координує дослідження з питань обробітку ґрунту і контролювання шкідливої дії сегетальної рослинності у посівах польових культур в зонах Лісостепу та Полісся.

Серед напрацювань колективу відділу варто відзначити: обґрунтування оптимальних параметрів щільності ґрунтів, ефективності мінеральних та органічних добрив за різних способів їх розміщення в орному шарі, агрономічну роль гомогенізації і диференціації орного шару за родючістю в системах полицевого і безполицевого обробітку грунту, ролі соціально-економічних чинників формування агротехнологій, теоретичні засади удосконалення механічних заходів контролюваннясегетальної рослинності в посівах ярих культур. Сучасні дослідження науковців відділу зосереджені на розроблянні сучасних систем обробітку ґрунту у сівозмінах Лісостепу різної спеціалізації які з урахуванням сучасних вимог енерго- та ресурсозбереження передбачають застосування диференційованої (адаптивної) системи на основі чіткої диференціації способу та глибини обробітку ґрунту згідно з біологічними вимогами сільськогосподарських культур, зокрема з використанням новітньої техніки (посівних комплексів для «прямої» сівби).

Крім того, значна увага приділяється вивченню впливу способу заробляння побічної продукції рослинництва за використання її як добрива на родючість ґрунтів Лісостепу. Також продовжується робота над розроблянням та впровадженням систем ощадливого екологічно безпечного застосування гербіцидів у посівах сільськогосподарських культур. На сьогодні співробітниками вже розроблено ряд ефективних систем обробітку ґрунту та контролю шкодочинної дії бур’янів для зональних спеціалізованих сівозмін, які забезпечують оптимальні грунтові умови росту і розвитку польових культур, обумовлюють скорочення витрат пально-мастильних матеріалів, добрив, економію часу, забезпечують можливості здійснення польових робіт у оптимальні агротехнічні строки.

Відділ має можливості:

– надавати консультативну допомогу та науковий супровід господарствам у виборі ефективнихволого- та ресурсозберігаючих технологій обробітку ґрунту, сівби та формуванні раціонального парку сучасних ґрунтообробних знарядь і посівної техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва;

– розробляти системи контролюваннясегетальної рослинності у агроценозах шляхом підбору конкурентоспроможних культур, удосконалення їх чергування у сівозміні, екологічно безпечного застосування гербіцидів та їх композицій;

– забезпечити науково-методичну допомогу керівникам різних типів агроформувань у підвищенні кваліфікації працівників виконавчої ланки у запровадженні раціональних систем обробітку ґрунту і контролювання сегетальної рослинності у агроценозах;

– проводити моніторингові дослідження за станом родючості ґрунтів (визначення агрофізичних та агрохімічних параметрів ґрунтів для забезпечення оптимальних умов формування високих і сталих врожаїв).

Відділ очолює кандидат с.-г. наук

Михайло Михайлович Пташнік

Контактний телефон: (044) 526-03-78, E-mail: obrobitok@ukr.net