Адаптивні інтенсивні технології зернових колосових культур і кукурудзи

Відділ адаптивних інтенсивних технологій зернових колосових культур і кукурудзи

Свій відлік часу відділ веде з 1944 р. із заснування лабораторії фізіології рослин. В різні роки свого існування цей підрозділ очолювали такі відомі вчені як Н. А. Федорова, В. Ф. Сайко та ін.

Пріоритетним напрямком досліджень відділу є розробка новітніх технологій вирощування зернових колосових культур і кукурудзи, які базуються на максимальній реалізації біологічного потенціалу сучасних сортів і гібридів та біокліматичного потенціалу зони виробництва, адаптованих до конкретних умов вирощування та удосконалення традиційних ресурсозберігаючих, інтенсивних технологій на основі комплексного застосування засобів хімізації і біологізації.

Відділ відпрацьовує наукові основи створення високопродуктивних агроценозів зернових колосових культур і кукурудзи з метою диференційованого поєднання в єдиному технологічному процесі елементів технологій вирощування: попередників, сортів, систем удобрення, норм висіву насіння і строків сівби, обробітку ґрунту, захисту посівів від бур’янів, шкідників, хвороб та вилягання. Вивчається комплексний вплив агротехнічних, агрокліматичних та біологічних факторів на умови формування зерна для отримання зернової продукції з високими показниками якості відповідного призначення (продовольчого, хлібопекарського, пивоварного, кормового, технічного, для дитячого та дієтичного харчування) за гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин та у відповідності до вимог Держстандартів України та світу.

Колективом відділу розроблені прийоми формування високопродуктивних посівів у сучасних технологіях вирощування зернових колосових культур, які забезпечують підвищення врожайності цих культур на 20-25%, одержання екологічно безпечної продукції, підвищення якості товарної продукції, зниження собівартості зерна.

Науковці відділу проводять моніторинг стану посівів зернових культур у дослідних господарствах ННЦ „Інститут землеробства НААН” та в сільськогосподарських підприємствах Київської області. Відділ координує роботу науково-дослідних установ Лісостепу і Полісся з питань технологій вирощування зернових культур.

Багатофакторний стаціонарний дослід відділу „Розробка і удосконалення технологій вирощування зернових культур на основі розширеного відтворення родючості грунту”, закладений у 1987 році, є постійно діючим полігоном для ознайомлення керівників господарств і спеціалістів агропромислового комплексу з перспективнимитехнологіями вирощування зернових колосових культур і кукурудзи.

Перспективними напрямами наукових досліджень є поглиблення теоретичних основ формування високопродуктивних ценозів зернових колосових культур і кукурудзи в системі адаптивних технологій вирощування, що базуються на максимальній реалізації потенціалу продуктивності вітчизняних сортів та гібридів з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов.

Відділ надає послуги з розроблення проектів технологій вирощування зернових колосових культур і кукурудзи для господарств різних форм власності і здійснює науково-практичну допомогу в реалізації своїх наукових розробок. Співробітниками відділу надаються консультаційні послуги з питань технологій вирощування зернових культур.

Відділ очолює кандидат сільськогосподарських наук Юла Володимир Михайлович . E-mail: tehnointensiv@gmail.com, тел. (044) 526-17-27.