Вимоги до оформлення

Стаття подається мовою оригіналу (українською або англійською) у паперовому і електронному  варіантах, надруковані в редакторі Word 2003-2007,  обсяг статті – 7-12 сторінок; шрифт набору – Times New Roman, розмір  кеглю 14, міжрядковий інтервал – 1,5, формат А 4 з полями: ліве, праве, верхнє та нижнє – 2 см. Порядок абзацу виділяється відступом 1,25.

Обов’язково завершену статтю зберегти:

 

«Сохранить как» — «Документ Word 97-2003»

 

Розташування структурних елементів

  • УДКвказується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм;
  • ініціали та прізвище автора(ів), науковий ступінь, вчене звання;
  • повна назваустанови;
  • назва статті– по центру (виділеними прописними літерами);
  • анотаціяукраїнською, російською та англійською мовами (200–250 слів  кожна)
  • Ініціали, прізвище автора(ів), та назва статті подаються до кожної анотації (українською, російською та англійською мовами);

 – ключові слова (українською, російською, англійською мовами) повинні відрізнятися від тієї комбінації слів, яка складає назву статті (не менше 5);

 – обов’язковий список використаних джерел у кінці статті; бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».;

 – після списку використаних джерел надається цей же список латинським алфавітом (транслітерація);

 – транслітерацію українських символів необхідно здійснювати відповідно до Постанови КМУ від 27 січня 2010 р. № 55 та оформлюється відповідно до міжнародного стандарту АРА (American Psychological Association Style).

Онлайн трансліт:

для української мови http://slovnyk.ua/services/translit.php

для російської мови http://ru.translit.net/?account=zagranpasport

Обов’язкова вимога до статей якість, високій рівень англійської мови.

 

 Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

– вступ;

– постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

– формулювання цілей статті;

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 Електронна версія статті надсилається на Email: zbirnuk_iz@ukr.net,  (фото і графіки окремими файлами в форматі ipeg та Excel).

Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

У англомовному тексті слід застосовувати термінологію, властиву іноземним спеціальним текстам і уникати слів із місцевого сленгу, які не набули інтернаціонального поширення.

Під час написання анотації використовуються загальноприйняті слова, загальновживана лексика.

Не рекомендується наводити цитати з тексту.

При формуванні англійської анотації варто уникати використання електронних перекладачів

Всі анотації, ключові слова, латинські назви необхідно виділити курсивом.

 

До статті додаються зовнішня і внутрішня рецензії та експертний висновок.

Стаття, що не відповідає вказаним вимогам  редакцією не приймається

 

Адреса редакції:

08162, ННЦ «Інститут землеробства НААН»

вул. Машинобудівників 2-Б

смт Чабани, Києво-Святошинський район, Київська область,

Телефон:  050-063-53-28, 067-494-37-63

E-mail: zbirnuk_iz@ukr.net

Примітка: *автор не має права передавати в інші видання статтю, прийняту та ухвалену редакційною колегією до друку*.