Наукова школа Мазур Генріх Адольфович

Наукова школа доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН, заслуженого діяча науки і техніки України. 

Мазур Генріх Адольфович народився 23 листопада 1936 року в с. Крупське, нині Городківка на Вінничині. В 1963 році закінчив навчання на факультеті ґрунтознавства і агрохімії Української с.-г. академії і був направлений на роботу в лабораторію агроґрунтознавства Українського НДІ землеробства.

До 1970 року працював над удосконаленням методики якісної оцінки ґрунтів Київської області, опублікував 10 наукових праць, у 1968 році захистив кандидатську дисертацію. З 1968 року переведений на посаду старшого наукового співробітника.

Починаючи з 1971 року розпочаті дослідження з питань хімічної меліорації дерново-підзолистих ґрунтів, ролі кальцію і магнію, їх природних втрат з профілю ґрунту, посилення цього процесу за мінерального удобрення культур сівозміни, терміни ефективного впливу меліоранта; періодичність проведення вапнування ґрунтів у залежності від  системи удобрення (Г.А. Мазур, В.М. Сімачинський, М.З. Стеценко, Д.В. Городецький, М.А. Ткаченко та інженерно-лаборантський склад лабораторії агроґрунтознавства).

В останні роки колектив лабораторії зосереджував свої дослідження на проблемі збереження та відтворення родючості дерново-підзолистих і сірих лісових ґрунтів. Перш за все в лабораторії розроблена власна типологія видів і форм родючості та їхнього взаємозв’язку з продуктивністю агроценозу (Г.А. Мазур), яка опублікована в ряді наукових видань і сприйнята науковцями позитивно.

Аспіранти і науковці, які проводили дослідження за наукового керівництва Михайлова В.Г. і захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук

Докторські

ПІБТема дисертаційної роботиСпеціальністьМісце захисту
(спец.рада)
Дата захисту
1Єрмолаєв Микола МиколайовичТрансформація родючості солонцевих ґрунтів Лісостепу України під впливом меліорацій06.01.03–
агроґрунтознавство і агрофізика
Інститут землеробства УААН", Київ2002
2Ткаченко Микола АдамовичВідтворення родючості сірих лісових ґрунтів за різних систем удобрення та хімічної меліорації у Правобережному Лісостепу06.01.03–
агроґрунтознавство і агрофізика
ННЦ "Інститут землеробства НААН", Київ2015

Кандидатські

ПІБТема дисертаційної роботиСпеціальністьМісце захисту
(спец.рада)
Дата захисту
1Симачинський В.Н.Исследования миграции кальция и магния в дерново-подзолистой почве в зависимости от известкования и удобрения:06.01.03–
грунтознавство
1976
2Єрмолаєв Микола МиколайовичХарактер и направленность изменения основных свойств дерново-подзолистой супесчаной почвы под влиянием известкования и удобрения.06.01.03–
грунтознавство
1983
3Григора Т.І.Изменение физико-химических свойств дерново-подзолистых почв легкого гранулометрического состава под влиянием природного цеолита в условиях Украинского Полесья.06.01.03–
грунтознавство
1986
4Столяр А.Ф.Оптимизация основных показателей плодородия серой лесной почвы Правобережной Лесостепи УССР под влиянием известкования и удобрения.06.01.03–
агроґрунтознавство і агрофізика
1990
5Барвинский А.В.Трансформация водно-физических и физико-химических свойств дерново-подзолистой супесчаной почвы под влиянием известкования и системы удобрения культур.06.01.03–
агроґрунтознавство і агрофізика
1991
6Городецький Д.В.Змінення водно-фізичних і фізико-хімічних властивостей дерново-підзолистих ґрунтів Полісся України в залежності від способів їх окультурення06.01.03–
агроґрунтознавство і агрофізика
1993
7Лещенко Ю.В.Продуктивність травостоїв та динаміка родючості ґрунтів при систематичному застосуванні мінеральних добрив на заплавних луках Полісся.06.01.12 –
кормовиробництво і луківництво
2000
8Ткаченко Микола АдамовичЕфективність агрохімічних факторів відтворення родючості дерново-підзолистих ґрунтів Центрального Полісся України06.01.03–
агроґрунтознавство і агрофізика
2001
9Моргун Є.М.Джерела забруднення важкими металами ґрунтів біосферного заповідника «Асканія-Нова» і можливі шляхи його запобігання06.00.16 –
екологія
2006
10Бойко Я.І.Структура вбирного комплексу сірого лісового ґрунту, його агрохімічні властивості та продуктивність ланки сівозміни залежно від комплексної хімічної меліорації06.01.03–
агроґрунтознавство і агрофізика
2009
11Кондратюк І.М.Параметри змін фізико-хімічних властивостей сірого лісового ґрунту під впливом удобрення культур і післядії вапнування06.01.03–
агроґрунтознавство і агрофізика
2010
12Ізюмова О.Г.Екологічні аспекти впливу емісій цементного виробництва на властивості чорнозему опідзоленого Західного Лісостепу06.00.16 –
екологія
2012
13Шкляр В.М.Гумусний стан сірого лісового ґрунту за хімічної меліорації та різних систем удобрення06.01.03–
агроґрунтознавство і агрофізика
2017