Наукова школа Камінського Віктора Францевича

Наукова школа академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації і механізації Національної академії аграрних наук України, директора ННЦ «Інститут землеробства НААН», академіка НААН, доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого працівника сільського господарства України

Камінського Віктора Францевича.

Академік НААН Камінський В. Ф.  — відомий вчений, основні напрями наукової, науково-організаційної та педагогічної діяльності якого охоплюють вирішення проблеми підвищення продуктивності землеробства як стратегічної галузі сільського господарства України. Пріоритетним напрямом досліджень академіка НААН Камінського В. Ф. у галузі теорії і практики новітніх систем землеробства є розроблення оригінальних неординарних підходів до вирішення проблеми підвищення їх продуктивності на основі стабілізації землекористування шляхом відновлення порушеного співвідношення між природними комплексами – площами лісу, води, луків, посівів сільськогосподарських культур та інших, розроблення та удосконалення ґрунто- і водоохоронних систем землеробства та основних їх складових, адаптивних технологій вирощування конкурентоспроможної продукції рослинництва за максимальної реалізації ґрунтово-кліматичного потенціалу землі в обробітку, генетичного потенціалу сучасних сортів і гібридів  та забезпечення екологічної рівноваги в агроландшафтах.

Ним обґрунтовані зони стабільного виробництва зернових, зернобобових, круп’яних і олійних культур в Україні з урахуванням біологічних особливостей сільськогосподарських культур, ґрунтово-кліматичних умов та технологічних факторів. До наукового доробку академіка НААН Камінського В. Ф. належить розроблення принципово нових методологічних підходів щодо оцінки значення метеорологічних факторів та технологічних прийомів у стабілізації сучасних систем землеробства в умовах зміни клімату та освоєння їх агропромисловим виробництвом в Україні.

В останні роки важливим науковим напрямом, над яким працює вчений є теоретичне обґрунтування та удосконалення засад систем біологічного і органічного землеробства як одних з основних факторів підвищення рівня регуляції агроландшафтів, механізмів самовідновлення природних ландшафтів, підтримання екологічної рівноваги довкілля та забезпечення виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції як основи продовольчої безпеки держави і здоров’я нації.

Камінський Віктор Францевич народився 19 вересня 1960 року в селі Жуківці (хутір Петрівка) Жмеринського району Вінницької області.

У 1983 році закінчив агрономічний факультет Уманського сільськогосподарського інституту (нині Уманський національний університет садівництва) і здобув кваліфікацію вченого агронома.  Впродовж 1983–1986 років навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту землеробства. Після закінчення аспірантури і дотепер його трудова діяльність пов’язана з Інститутом землеробства УААН (нині — ННЦ «Інститут землеробства НААН»), де впродовж 1986–2011 років працював на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії, ученого секретаря, заступника директора з наукової роботи. У 2011 році призначений директором Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України».

Під керівництвом академіка НААН В. Ф. Камінського ННЦ «Інститут землеробства НААН» як науковий кластер держави працює над розробленням концептуальних засад розвитку землеробства – базової галузі аграрного виробництва, та науково-практичних рекомендацій з оптимізації використання земельних угідь у напрямі забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України. До мережі Інституту входять п’ять дослідних станцій та дослідних господарств.

В. Ф. Камінський — Академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук України. Здійснює координаційно-методичне керівництво підвідомчих наукових установ, серед яких три національні наукові центри, сім науково-дослідних інститутів і один біосферний заповідник.

Кандидатську дисертацію Віктор Францевич захистив у 1989 році на тему «Продуктивність озимої пшениці і родючість ґрунту у зв’язку з дією і взаємодією попередників, способів основного обробітку і добрив в умовах Лівобережного Лісостепу України». Докторську дисертацію захистив у 2006 році на тему «Агробіологічні основи інтенсифікації вирощування зернобобових культур у Лісостепу України». Учене звання професора присвоєно у 2012 році.

У 2016 році Камінський В. Ф. був обраний академіком Національної академії аграрних наук України.

За результатами багаторічної наукової діяльності вчений опублікував понад 300 праць. Керував підготовкою 15 кандидатів і чотирьох докторів сільськогосподарських наук, які успішно захистили дисертаційні роботи, присвячені теоретичним і прикладним проблемам землеробства й рослинництва.

Академік НААН Камінський В. Ф. — член секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, член експертної групи МОН України з оцінювання ефективності діяльності наукових установ, голова ТК 159 «Землеробство», голова спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій, голова вченої ради Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України», головний редактор Збірника наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН» та міжвідомчого наукового тематичного збірника «Землеробство», член редколегій журналів «Вісник аграрної науки», «Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України», «Посібник українського хлібороба», «Картоплярство України».

За багаторічну плідну наукову діяльність В. Ф. Камінському у 2013 році присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства України», він нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, почесною відзнакою Мінагрополітики України, відзнакою МОН України «За наукові досягнення», почесною відзнакою Президії НААН, почесною відзнакою «Патріот Київщини» Київської ОДА, почесними грамотами Мінагрополітики України, Президії НААН, Департаменту АПР Київської ОДА.

Аспіранти і науковці, які проводили дослідження за наукового керівництва Камінського В.Ф. і захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук

Докторські

ПІБТема дисертаційної роботиСпеціальністьМісце захисту
(спец.рада)
Дата захисту
1Вишнівський Петро СтаніславовичАгробіологічні основи формування врожаю хрестоцвітих олійних культур в умовах Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН2012
2Літвінов Дмитро ВікторовичАгробіологічні основи підвищення ефективності короткоротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу України06.01.01 –
загальне землеробство
ННЦ «Інститут землеробства НААН»2015
3Голодна Антоніна ВасилівнаАгробіологічні осно-ви інтенсифікації те-хнології вирощуван-ня люпину вузьколи-стого (Lupinus angus-tifolius L.) в Лісостепу України06.01.09–
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН»2017

Кандидатські

ПІБТема дисертаційної роботиСпеціальністьМісце захисту
(спец.рада)
Дата захисту
1Янішевський Сергій БорисовичВизначення оптимальних умов реалізації біологічного потенціалу тритикале в Поліссі України06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН»1999
2Борук Галина АнатоліївнаПродуктивність міжсортових і міжвидових агрофітоценозів гороху в умовах північного Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2001
3Дворецька Світлана ПетрівнаПродуктивність гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування в північному Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2002
4Золотар Юрій ВасильовичПродуктивність сої залежно від комплексної дії мінеральних та бактеріальних добрив в умовах північного Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2005
5Губенко Людмила ВасилівнаПродуктивність ріпаку ярого залежно від комплексної дії мінеральних добрив та бактеріальних препаратів в умовах північного Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2008
6Мартинюк Олександр МихайловичПродуктивність гороху, люпину білого та сої залежно від елементів технологій вирощування в Західному Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2008
7Шляхтуров Денис СергійовичОсобливості формування продуктивності квасолі залежно від технології вирощування в умовах північного Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2009
8Сокирко Петро ГригоровичВплив основного та передпосівного обробітку ґрунту на формування продуктивності сої в умовах нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу06.01.01 –
загальне землеробство
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2010
9Пиндус Василь ВасильовичФормування продуктивності сортів сої за органічного землеробства в умовах Правобережного Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2014
10Грогорів Ярослава ЯрославівнаПродуктивність рижію ярого залежно від технологічних заходів вирощування на дерновому опідзоленому ґрунті Прикарпаття06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2015
11Костина Тарас ПетровичОптимізація елементів технології вирощування сортів гороху різних морфотипів в умовах північної частини Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2015
12Павленко Галина ВасилівнаФормування урожайності сої залежно від елементів технології вирощування в Правобережному Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2016
13Мосьондз Наталія ПетрівнаФормування продуктивності сортів сої різних груп стиглості залежно від елементів технології вирощування в Правобережному Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2016
14Рябокінь Тарас МихайловичОсобливості формування урожаю сортів гороху різного морфотипу залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування в північній частині Правобережного Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2017
15Браценюк Володимир ЮрійовичФормування продуктивності сої залежно від елементів технології вирощування в Західному Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2018