Наукова школа Боговіна Анатолія Власовича

Наукова школа доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Української екологічної академії наук Боговіна Анатолія Власовича.

Боговін Анатолій Власович народився 31 травня 1931 року в с. Орлівка Приморського району Запорізької області в родині селян. У 1957 р. закінчив біологічний факультет Дніпропетровського державного університету, нині національний університет ім. О. Гончара на за спеціальністю «ботаніка» з присвоєнням кваліфікації біолога-ботаніка, вчителя біології та хімії середньої школи.

Пріоритетним напрямом досліджень вченого є розроблення теоретико-прикладних та фундаментальних проблем флори, екології, географії, класифікації, структури й механізмів функціонування природних і природно-антропогенних еколого-біологічних систем і перед усім лучних угідь як важливих господарських об’єктів та невід’ємних складових біосфери. Ним досліджено природну сутність та основні закономірності функціонування різних типів трав’янистих екосистем і розроблено широкий комплекс організаційних, технологічних і природоохоронних заходів підвищення їхньої еколого-біологічної та господарської цінності.

Він є засновником еколого-фітоценотичного та агробіологічного напряму оптимізації екосистем у луківництві.

Під керівництвом професора А.В. Боговіна науковою школою з’ясовані особливості біологічної сумісності компонентів в ценозах та механізм саморегуляції й цілеспрямованого управління їхньою структурою й продуктивністю. Розроблено ефективні технології поліпшення природних кормових угідь, нові методичні підходи щодо їхньої комплексної оцінки як неподільних цілісних систем, їх класифікацію, нормативні критерії та ефективні системи застосування на луках добрив, зрошення, використання, збільшення на луках об’ємів використання симбіотично фіксованого азоту, принципів поліпшення організації просторово-функціональної структури агроландшафтів і способів відтворення в їх складі постійних трав’янистих екосистем як стабілізуючих елементів природно-антропогенних комплексів, важливого чинника поліпшення екологічного стану довкілля та відновлення природного біорізноманіття. Визначено шляхи та концептуальні аспекти біосферно-збалансованого використання біоресурсів лукопасовищних та інших трав’янистих систем як основи ефективного їх існування. На базі функціонально-групового аналізу фітоценозів різних типів трав’янистих екосистем розроблено ефективні методи встановлення ступеня їх деструктивності та допустимих порогів антропогенного на них навантаження, що має винятково важливе значення для організації їх збалансованого використання.

Боговін А.В. був членом Спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій з кормовиробництва і луківництва при ННЦ «Інститут землеробства НААН» та членом вченої ради Інституту, членом бюро та комісії біологічне землеробство Наукової ради з проблем ґрунтознавства відділення загальної біології Національної академії наук України, науковим редактором журналів “Екологія та ноосферологія” і “Ґрунтознавство”, членом редколегій міжвідомчого тематичного наукового збірника «Землеробство», збірника наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН» і багатьох інших видань. Неодноразово був членом експертної ради ВАК України, з фундаментальних і теоретико-прикладних досліджень при Міністерстві освіти і науки України та Національної академії аграрних наук України, експертом ряду державних проектів, ФАО, ООН. Багато років був членом робочої групи з проекту МАБ №3 програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», експертом Міжнародної програми ООН із розроблення проблеми щодо сприяння сталому розвитку в Україні та програми ФАО «Кормові і пасовищні ресурси країн світу». Від колишнього Радянського Союзу представляв Україну з проблеми луківництва в роботі 4-х (Швейцарія, 1971 р.), 6-х (Іспанія, 1975 р.), 9-х (Великобританія, 1982 р.), 13-х (Чехословаччина, 1990 р.) Генеральних зборів Європейської Федерації луківників (ЄФЛ) та брав участь в роботі ХІІ (Москва, 1974 р.) та ХІІІ (ФРН, Лейпциг, 1977 р.) Міжнародних конгресах з луківництва.

За багаторічну плідну наукову діяльність та успішне впровадження наукових розробок у виробництво був відзначений наступними нагородами: лауреат премії НАН України ім. М.Т. Холодного, стипендіат Президента України з 2005 р. (№1264/2005рп). Нагороджений медалями “В память 1500-летия Киева” – 1984 р.,  “Ветеран труда” – 1984 р., “60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” – 2005 р., “65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” – 2010 р., срібною – 1972 і бронзовою – 1984 рр. ВДНГ СРСР,  бронзовою – 1979 р. ВДНГ УРСР, відзнаками Міністерств аграрної політики, й освіти і науки України, Президії Національної академії аграрних наук, почесними грамотами зазначених відомств та інших установ.

Автор понад 255 наукових праць, з них понад 20 книг. Підготував 2 доктори та 13 кандидатів наук.

Аспіранти і науковці, які проводили дослідження за наукового керівництва Боговіна А.В. і захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук.

Докторські

ПІБТема дисертаційної роботиСпеціальністьМісце захисту
(спец.рада)
Дата захисту
1Макаренко Петро СавелійовичТехнологічні основи створення і використання високопродуктивних сіножатей і пасовищ в Поліссі і Лісостепу України06.01.12 – кормовиробництво і луківництвоІнститут землеробства УААН1993
2Кургак Володимир ГригоровичЕколого-біологічні і агротехнічні основи створення високопродуктивних сіяних луків на Поліссі України06.01.12 – кормовиробництво і луківництвоНаціональний аграрний університет1995

Кандидатські

ПІБТема дисертаційної роботиСпеціальністьМісце захисту
(спец.рада)
Дата захисту
1Кургак Володимир ГригоровичПодбор видов, сортов и смесей многолетних трав для многоукосного использования на суходольных лугах Полесья Украинской ССР06.01.12 – луківництвоВсесоюзный ордена Красного Знамени научно-исследовательский институт кормов имени В. Р. Вильямса1980
2Левчук Галина ПетрівнаПродуктивность и качество отдельных видов многолетних злаковых трав и их смесей при разных уровнях азотного удобрения на низинных лугах Правобережного Полесья Украины06.01.12 – луківництвоМосковская ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева1980
3Воробйов Олег БорисовичВлияние режимов скашивания и доз азотных удобрений на продуктивность злаковых временно избыточно увлажненных лугов Полесья Украины06.01.12 – луківництвоЛатвийский научно-исследовательский институт земледелия и экономики сельского хозяйства1986
4Клецький Олег МиколайовичПродуктивность орошаемых многоукосных злаковых и бобово-злаковых травостоев при разных нормах удобрений на низинных лугах Полесья Украины06.01.12 – луківництвоЛатвийский научно-исследовательский институт земледелия и экономики сельского хозяйства1988
5Давидюк Микола ФедоровичПродуктивность злаковых и бобово-злаковых низинных лугов Полесья Украины в зависимости от известкования и применения удобрений06.01.12 – кормовиробництво і луківництвоЛатвийский научно-исследовательский институт земледелия1990
6Ратошнюк Віктор ІвановичВплив способів обробітку грунту, мінеральних добрив і сапоніту на продуктивність культурних сіножатей та якість корму на осушених торфовищах Полісся України06.01.12 – кормовиробництво і луківництвоІнститут землеробства УААН1998
7Дудник Світлана ВасилівнаЕколого-біологічні принципи створення стійких високопродуктивних лучних біогеоценозів в заплавах північного Лісостепу України03.00.16 – екологіяДніпропетровський державний університет2000
8Сацик Віктор ОлександровичДобір видів і сортів багаторічних трав та їх сумішок для створення високопродуктивних сінокосів на осушених дерново-карбонатних ґрунтах західного Полісся України06.01.12 – кормовиробництво і луківництвоІнститут землеробства УААН2001
9Давидюк Олег МиколайовичДобір багаторічних і однорічних травосумішок для створення високопродуктивних пасовищних травостоїв на низинних луках Полісся України06.01.12 – кормовиробництво і луківництвоІнститут землеробства УААН2001
10Кулик Роман МихайловичОптимізація системи використання лучних травостоїв в умовах північного Лісостепу України06.01.12 – кормовиробництво і луківництвоІнститут землеробства УААН2005
11Єфремова Галина ВасилівнаВплив підсівання бобових трав на продуктивність лучних угідь у північному Лісостепу України06.01.12 – кормовиробництво і луківництвоННЦ «Інститут землеробства УААН»2007
12Халін Сергій ФедосійовичТехнологічні прийоми підвищення продуктивності сіножатей на схилових землях Лівобережного Лісостепу06.01.12 – кормовиробництво і луківництвоННЦ «Інститут землеробства НААН»2013
13Пташнік Михайло МихайловичВідтворення лукопасовищних травостоїв на вилучених з інтенсивного обробітку орних землях у Правобережному Лісостепу06.01.12 – кормовиробництво і луківництвоННЦ «Інститут землеробства НААН»2015