Редакційна колегія

В.Ф. Камінський, д. с.-г. н., проф., академік НААН (головний редактор)

В.Ф. Сайко, д. с.-г. н., проф., акад. НААН (заступник головного редактора)

О.З. Щербина, к. с.-г. н., с.н.с. (заступник головного редактора)

Ю. О. Соколюк, к. і. н. (відповідальний секретар)
С.А. Балюк, д. с.- г. н., проф., акад. НААН

А.В. Боговін, д. с.- г. н., проф.

П.І. Бойко, д. с.- г. н., проф.

А.А. Бондарчук, д. с.- г. н., проф.

Л.А.Бурденюк-Тарасевич, д.с.-г.н., с.н.с.

П.С. Вишнівський, д. с.- г. н., с.н.с.

В.В.Волкогон, д.с.-г. н., проф., чл.-кор. НААН

Я.М. Гадзало, д.с.- г.н., проф., акад. НААН

Е.Г. Дегодюк, д. с.- г. н., проф.

С.Е. Дегодюк, к. с.-г. н., с.н.с.

А.С. Заришняк, д.с.-г. н., проф., акад. НААН

М.А. Кадиров, д. с.- г. н., проф., акад., зарубіжний член НААН України (Білорусь)

М.С. Корнійчук, д. с.- г. н., проф.

С.Г. Корсун, д. с.- г. н., с.н.с.

В.Г. Кургак, д. с.- г. н., проф.

Д.В. Літвінов, д. с.- г. н., с.н.с.

Г.А. Мазур, д. с.- г. н., проф., акад. НААН

І.М. Малиновська, д. с.- г. н., с.н.с.

А.М. Малієнко, д. с.- г. н., проф.

В.Г. Михайлов, д. с.- г. н., проф., чл.-кор. НААН

В.В. Мойсієнко, д. с.- г. н., проф.

Л.І. Моклячук, д. с.- г. н., проф.

В.Ф. Петриченко, д.с.-г. н., проф., акад. НААН

С.В. Ретьман, д. с.- г. н., проф.

М.В. Роїк, д. с.- г. н., проф., акад. НААН

М.І. Ромащенко, д. тех. н., проф., акад. НААН

І.Т. Слюсар, д. с.- г. н., проф.

С.П. Танчик, д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААН

Л.К. Тараненко, д. біол. н., проф.

М.А. Ткаченко, д. с.- г. н., с.н.с.

І.П. Шевченко, к. с.-г. н., с.н.с.

В.М. ШЛАПУНОВ, д. с.- г. н., проф., акад., зарубіжний член НААН України (Білорусь)

В.М. ЮЛА, к. с.-г. н., с.н.с.