Передвиборча програма Ткаченка Миколи Адамовича

18 Листопада, 17:30
Новини Новини інституту

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА

кандидата на посаду директора Національного наукового центру«Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України», доктора с.-г. наук, старшого наукового співробітника, член-кореспондента НААН

Ткаченка Миколи Адамовича

 

МЕТА ПРОГРАМИ

Визначення пріоритетних векторів розвитку установи, означення і закріплення цілей, яких необхідно досягти у науковій та координаційно-методичній, інноваційній, маркетинговій та виробничій діяльності, освітньому процесі та забезпеченості науковими кадрами вищої кваліфікації, матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні функціонування Інституту.

Сприяння зростанню авторитету установи у вітчизняному та глобальному науковому дослідницькому просторі, посилення позицій Інституту як головної експертної фахової установи в Україні у формуванні державної політики у галузях землеробства і землекористування, провідного національного закладу з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, покращанню фінансового та матеріально-технічного забезпечення Інституту.

Досягнення зазначених пріоритетних напрямків, забезпечить сталий поступальний розвиток ННЦ «Інститут землеробства НААН» як національного наукового центру, що проводить наукові дослідження, в яких держава має особливу потребу і забезпечує розв’язання найважливіших завдань     розвитку аграрного сектору економіки.

 

АДМІНІСТРУВАННЯ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

 1. Головним завданням вбачаю збереження кадрового потенціалу Інституту, його традицій, наукових шкіл, розвиток і вдосконалення основних напрацювань, що сформувалися за попередній період його функціонування за більш ніж 120-річний період діяльності.
 2. Забезпечення прозорості в діяльності адміністрації, ефективної діяльності адміністративно-управлінського персоналу, колегіальності керівництва, участі вченої ради в прийнятті важливих господарських рішень.
 3. Залучення талановитих випускників вищих навчальних закладів до навчання в аспірантурі Інституту з подальшим працевлаштуванням;
 4. Підтримка діяльності Ради молодих вчених та професійного зростання молодих вчених;
 5. Підвищення якості освітньої діяльності у сфері вищої освіти та надання освітніх послуг шляхом підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями через аспірантуру та докторантуру;
 6. Забезпечення високого наукового рівня освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії;

 

 1. Створення належних умов дослідницької діяльності для здобувачів наукового ступеня доктора наук та забезпечення зростання чисельності докторів наук.
 2. Сприяння участі науковців установи у програмах стажування, інших заходах з підвищення кваліфікації;

 

НАУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково – дослідницька діяльність є основою діяльності Інституту. Інститут повинен стати головним науковим кластером держави, що працює над розробленням концептуальних напрямів та науково-практичних рекомендацій з оптимізації використання земельних угідь, теоретичних основ новітніх систем землеробства, технологій вирощування основних сільськогосподарських культур, їх селекції та насінництва, здійснення   методологічного і науково-методичного забезпечення моніторингу використання землі в обробітку, що спрямоване на підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва та гарантування продовольчої безпеки держави.

Разом з тим, сучасні реалії наукового прогресу, глобалізація та міждисциплінарний характер які притаманні світовим науковим тенденціям, потребують високого рівня виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а з іншого боку – відсутність належного бюджетного фінансування унеможливлює стабільну роботу колективу Інституту і науковий поступ установи в статусі Національного наукового центру.

Проведення комплексних наукових досліджень головним чином повинні бути спрямовані на:

 • поглиблення методологічних принципів збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення;
 • удосконалення напрямів і механізмів охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення в ерозійно-небезпечних агроландшафтних системах у контексті посилення деградаційних процесів і завершального етапу реформування прав власності на землю в аграрному секторі держави;
 • опрацювання науково-методичних основ функціонування органічного виробництва сільськогосподарської продукції та використання земель в системі органічного землеробства в умовах зміни клімату;
 • встановлення принципів і критеріїв оптимального розміщення культур після попередників, наукових основ побудови високопродуктивних еколого- біологічних збалансованих різноротаційних сівозмін;
 • розроблення сучасних вологоощадних технологій різноглибинного полицево-безполицевого обробітку, удосконалення агротехнологій та підвищення їх комплексної  ефективності;
 • теоретичне обґрунтування спрямованості агрогенної трансформації ґрунтів за різного агротехнологічного навантаження та розроблення заходів їхнього раціонального використання з метою збереження та відтворення родючості;
 • удосконалення основ мінерального живлення рослин за різних систем удобрення і нового покоління органо-мінеральних біоактивних добрив, що забезпечують високу економічну ефективність ведення агровиробництва.
 • розроблення новітньої методології селекції та створення інноваційних    сортів і гібридів сільськогосподарських культур, що успішно конкуруватимуть на ринку.

‑ забезпечення включення наукового періодичного видання – журнал «Землеробство та рослинництво: теорія і практика», до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) і просування у напрямку виконання усіх вимог для включення його до категорії А Переліку наукових фахових видань України, тобто до переліку видань міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science.

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Для забезпечення планів розвитку інституту необхідно:

‑ покращити фінансово-економічну стабільність Інституту за рахунок активної маркетингової політики, постійного оновлення продуктового портфеля інституту, підвищення впізнаваності бренду ННЦ «Інститут землеробства НААН», розширення співпраці з дрібними і середніми товаровиробниками, посилення правовового захисту від недобросовісної конкуренції, постійного удосконалення і просування сайту ННЦ «ІЗ НААН», систематичного проведення науково-практичних семінарів, днів поля, підвищення кваліфікації.

‑ активізувати пошук нових ліцензіатів щодо заключення ліцензійних договорів на вирощування нових сортів ННЦ «ІЗ НААН»;

‑ розвивати виробництво високоякісного насіння затребуваного на ринку. Знайти можливості для модернізації матеріально-технічної бази, а саме – встановлення нової зерноочисної лінії та фасувально-пакувальної лінії;

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • забезпечити стабільне фінансово-економічне становище Інституту та ефективне використання майна, закріпленого за Інститутом;
 • вживати заходів до вдосконалення управління Інститутом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни;
 • створити належні умови праці, забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю;
 • вжити заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень в Інституті;
 • інформувати широку громадськість про діяльність Інституту;
 • постійно розглядати з трудовим колективом питань соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров’я, медичного обслуговування працівників Інституту та їх сімей;
 • збільшити частку власних надходжень Інституту отриманих ним додатково до коштів загального фонду державного бюджету;
 • оснастити структурні підрозділи Інституту сучасним обладнанням (в тому числі із залученням позабюджетних коштів);
 • проводити поточний ремонт приміщень;
 • вирішити проблему автономного опалення Інституту;
 • сприяти матеріальному стимулюванню співробітників Інституту.

СОЦІАЛЬНИЙ НАПРЯМ РОБОТИ

 1. Для збереження наукових кадрів реалізувати всі можливості, що дозволять зрештою розпочати будівництво житлового будинку на території ННЦ «Інститут землеробства НААН».
 2. За можливості продовжити роботу з надання земельних ділянок співробітникам.
 3. Розробити систему стимулювання наукових працівників за результатами науково-дослідної роботи, які підвищують імідж і позиції Інституту у рейтингах НААН, МОН, НАЗЯВО;

 

Для більшої зацікавленості наукових працівників у результатах своєї праці на державному рівні вирішувати питання гідної оплати праці, соціального захисту та матеріального стимулювання науковців та домагатися виконання Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»