Формування чергового випуску журналу «Землеробство та рослинництво: теорія і практика» 

25 Квітня, 12:57
Новини Новини галузі Новини землеробства Новини інституту

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Редакційна колегія

наукового фахового видання

«Землеробство та рослинництво: теорія і практика» ННЦ «Інститут землеробства НААН»

повідомляє про формування чергового випуску журналу (№3, 2022 р.) 

До журналу приймаються оригінальні статті, підготовлені на високому науковому рівні, що мають важливе теоретичне і практичне значення та не були опубліковані раніше. У журналі публікуються закінчені експериментальні і дослідні роботи, а також оглядові статті за наступними напрямками: меліорація, землеробство, ґрунтознавство, агрохімія, сільськогосподарська мікробіологія, агроекологія, рослинництво, кормовиробництво, луківництво, селекція, насінництво, генетика, біотехнологія.

Для публікації статті у збірнику необхідно подати:

  1. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог, виконаний у редакторі MS Word.

Електронна адреса:

Email: zbirnuk_iz@ukr.net

Web-site: journal-agriplant.com

  1. Відомості про автора (-ів) (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, поштова адреса навчального закладу чи наукової установи, де виконувалося дослідження, контактні телефони, адреса електронної пошти,) українською і англійською мовами.
  2. Електронну копію платіжних документів (оплата здійснюється після прийняття позитивного рішення щодо друку статті).

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування, після чого відповідальний секретар редколегії упродовж 14 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторів про позитивне чи негативне рішення щодо прийняття статті для публікації у журналі.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Електронний варіант статті готується та подається у вигляді файлу, створеного за допомогою текстового редактора Microsoft Word. Файли називати тільки за таким зразком: Петренко_Стаття_укр, Петренко_Відомості про автора, Петренко_Оплата.

Формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1,2 см.

При оформленні статті не використовувати стилі тексту. Слова друкувати без переносів. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.

Гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

  • для заголовка статті: Times New Roman – 14 пт, напівжирний, прописний;
  • для основного тексту, УДК, авторів, місця роботи/навчання, ключових слів, виносок, посилань, підписів до рисунків та назв таблиць: Times New Roman – 14 пт;
  • міжрядковий інтервал – 1,5.

Усі нетекстові об’єкти створювати за допомогою вбудованих засобів Microsoft Word.

Усі формули мають бути виконані у редакторі MS Eguaition. Формули розміщуються з нового рядка після тексту, текст після формули – також із нового рядка. Нумерація формул – у круглих дужках з правого краю границі тексту.

Таблиці мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Обов’язково повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо таблиць дві і більше). Скорочення у назві таблиць не дозволяється.

Графіки мають бути виконані в Microsoft Office Excel. Графічні матеріали не повинні бути сканованими.

Рисунки і таблиці розміщуються з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. Підписи до рисунків і таблиць набирати шрифтом Times New Roman – 12 пт. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік в тексті мають бути обов’язкові посилання.

У журналі друкуються чорно-білі, а також кольорові ілюстрації.

Ілюстративний матеріал слід подавати у форматах TIF, JPG з роздільною здатністю не менше 300 dpi для чорно-білих зображень або надавати оригінали.

Оплата організаційних витрат роботи редколегії (рецензування статей, підготовка та роздрукування оригінал-макетів, робота з літературними та технічним редакторами, поштові та транспортні витрати, отримання цифрового ідентифікатора, послуги інтернет-провайдера тощо) здійснюється після прийняття статті до друку. Оплата за публікацію статті (без урахування анотацій), оформленої відповідно до вимог оформлення рукопису – 40 грн за кожну сторінку. Всім авторам статті надається один примірник журналу. Додаткову плату за обробку статей не передбачено