Наукова школа Бойко Петро Іванович

Наукова школа академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації і механізації Національної академії аграрних наук України, директора ННЦ «Інститут землеробства НААН», академіка НААН, доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого працівника сільського господарства України Камінського Віктора Францевича.

Камінський В.Ф. народився 19 вересня 1960 р. в с. Жуківці Жмеринського району Вінницької області. У 1983 р. закінчив агрономічний факультет Уманського сільськогосподарського інституту (нині Уманський національний університет садівництва) і здобув кваліфікацію вченого агронома.

Пріоритетним напрямом досліджень вченого в галузі теорії і практики нових систем землеробства є розроблення оригінальних неординарних підходів до вирішення проблеми підвищення їх продуктивності на основі стабілізації землекористування шляхом відновлення порушеного співвідношення між природними комплексами – площами лісу, води, луків, посівів сільськогосподарських культур та інших, розроблення нових та удосконалення існуючих адаптивних ґрунто- і водоохоронних систем землеробства та основних їх складових, інтенсивних технологій вирощування конкурентоспроможної продукції рослинництва за максимальної реалізації ґрунтово-кліматичного потенціалу землі в обробітку, генетичного потенціалу сучасних сортів і гібридів та забезпечення екологічної рівноваги в агроландшафтах. Ним обґрунтовані зони стабільного виробництва зернових, зернобобових, круп’яних і олійних культур в Україні, з урахуванням біологічних особливостей сільськогосподарських культур, ґрунтово-кліматичних умов та технологічних факторів. До наукового доробку В.Ф. Камінського належить розроблення принципово нових методологічних підходів щодо оцінки значення метеорологічних факторів та технологічних прийомів у стабілізації сучасних систем землеробства в умовах зміни клімату та освоєння їх агропромисловим виробництвом в Україні.

Під його науковим керівництвом обґрунтовані і розроблені агробіологічні основи інтенсифікації вирощування зернових, зернобобових, круп’яних і олійних культур та встановлені оптимальні параметри максимальної реалізації потенціальної продуктивності цих культур; розроблені й впроваджені у виробництво конкурентоспроможні технології їх вирощування, а на основі максимальної реалізації біологічного потенціалу сортів цих культур. В.Ф. Камінським створені математичні моделі формування високопродуктивних агрофітоценозів зернобобових і олійних культур. В останні роки важливим науковим напрямом над яким працює вчений є теоретичне обґрунтування та удосконалення засад новітніх систем біологічного і органічного землеробства в умовах зміни клімату як одних з основних факторів підвищення рівня регуляції агроландшафтів, механізмів самовідновлення природних ландшафтів, підтримання екологічної рівноваги довкілля, забезпечення виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції, як основи продовольчої безпеки держави і здоров’я нації.

За багаторічну плідну наукову діяльність та успішне впровадження наукових розробок у виробництво йому присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства України» (2013 р.), він нагороджений Почесною Грамотою Верховної ради України (2011 р.), почесною відзнакою Міністерства аграрної політики та продовольства України (2010 р.), відзнакою Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2007 р.), Почесною відзнакою Президії Національної академії аграрних наук України (2010 р.), Почесною відзнакою «Патріот Київщини» Київської обласної державної адміністрації (2012 р.), Почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України (2007 і 2010 рр.), Президії НААН (2000, 2010 рр.), Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації (2009 і 2010 рр.).

В.Ф. Камінський опублікував понад 250 наукових праць, з них 16 у закордонних виданнях, ним отримано 9 патентів.

Камінський В.Ф. приділяє значну увагу підготовці й атестації наукових кадрів. Під його керівництвом захищено 13 кандидатських і дві докторські дисертації, у даний час веде підготовку п’яти аспірантів, а також є науковим консультантом двох докторантів. Є головою спеціалізованої ради Д.27.361.01 по присудженню наукових ступенів доктора і кандидата наук в ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Аспіранти і науковці, які проводили дослідження за наукового керівництва Камінського В.Ф. і захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук

Doctoral

First nameTheme of dissertation workSpecialtyPlace of protection
(special advice)
Protection date
1Вишнівський Петро СтаніславовичАгробіологічні основи формування врожаю хрестоцвітих олійних культур в умовах Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН2012
2Вишнівський Петро СтаніславовичАгробіологічні основи формування врожаю хрестоцвітих олійних культур в умовах Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН2012

Candidate

First nameTheme of dissertation workSpecialtyPlace of protection
(special advice)
Protection date
1Вишнівський Петро СтаніславовичАгробіологічні основи формування врожаю хрестоцвітих олійних культур в умовах Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН2012
2Вишнівський Петро СтаніславовичАгробіологічні основи формування врожаю хрестоцвітих олійних культур в умовах Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН2012