Select Page

Відділ кормовиробництва і луківництва

кургак

Дослідження з луківництва в Інституті розпочаті у 1932 р., а лабораторію луківництва  було створено в 1944 р., яку очолювали відомі вчені: до 1974 р. – М.В. Куксін,  з 1974 по   2003 рр. – А.В. Боговін, а з 2003 по 2011 – В.Г. Кургак. У 1971 р. була створена лабораторія польового кормовиробництва, яку очолювали  кандидати с.-г. наук: до 1991 р. –         П.Л. Сарнацький, а з 1991 по 2011 рр. – Ф.М. Архипенко. У 2011 р. зазначені лабораторії  було об’єднано і створено відділ кормовиробництва і луківництва.
Основними науковими здобутками відділу є розроблені для Полісся і Лісостепу технології:  формування подовжених зелених, сировинних та пасовищних конвеєрів надходження зеленої маси різного призначення;  вирощування на польових землях  кормових культур в основних і сумісних посівах; створення та раціонального використання культурних пасовищ;  відтворення та раціонального використання лучних угідь на землях, що виводяться з інтенсивного обробітку; формування сіяних бобово-злакових травостоїв з підвищеною стійкістю бобових компонентів.  trifolium repens 2Розроблено класифікацію, на підставі якої проведено крупномасштабне геоботанічне обстеження лучних угідь України, а також державні стандарти на технічні умови різних видів кормів, методи визначення показників якості кормів та культуртехнічного стану лучних угідь, загальні вимоги та настанови на технологічні процеси їх поліпшення та раціонального використання, терміни і визначення понять у кормовиробництві і луківництві, загальні вимоги та  настанови щодо формування газонів.

Відділ розробляє еколого-біологічні й технологічні основи формування кормових фітоценозів  для виробництва високоякісних кормів на польових землях та природних кормових угіддях  Полісся та Лісостепу України, а також програму, напрями та методи досліджень у кормовиробництві і луківництві. Удосконалює  базові розробки стосовно: технологій вирощування на орних землях багаторічних та однорічних традиційних і малопоширених  культур в одновидових та сумісних, основних і повторних  посівах з метою отримання сировини для виробництва кормів і біопалива; подовжених у ранньовесняний і пізньоосінній періоди зелених, сировинних, пасовищних конвеєрів безперервного надходження зеленої біомаси для виробництва різних видів  травۥяних кормів на польових землях і лучних угіддях; способів  підвищення ефективності Digital Camera
використання  генетичного  потенціалу наявних видів і нових сортів кормових культур  при формуванні кормових і  біоенергетичних ресурсів; теоретичних і практичних основ підвищення ефективності використання  потенціалу бобових трав як джерела дешевого симбіотичного азоту у кормовиробництві і луківництві; технологічних заходів з вирощування кормової сировини за органічного виробництва; способів ефективного використання малопродуктивних та деградованих ерозійно небезпечних земель, що вилучаються із інтенсивного обробітку під лучні вгіддя; методичних основ екологічного аналізу  лучних біогеоценозів з  поглибленням уявлення про них як кормовиробничих та природоохоронних об’єктів; заходів, спрямованих на послаблення негативної дії  змін клімату при виробництві кормової та біоенергетичної сировини.

trifolium pratenseВідділ  вивчає вплив  еколого-біологічних і технологічних факторів  на    продуктивність, особливості формування ценозів кормових культур на польових землях та лучних угіддях, хімічний склад, поживність та енергоємність кормів, а також  апробує і впроваджує результати своїх досліджень у сільськогосподарське виробництво.

Науковий підрозділ надає консультативну і методичну допомогу із впровадження  розробок  і передового досвіду з питань кормовиробництва і луківництва у сільськогосподарське виробництво.

Очолює відділ доктор с.-г. наук, професор, академік Української технологічної академії Володимир Григорович Кургак.

Тел.:  (044)526-71-26; моб.: (097)-407-60-02; E-mail: Kurgak­_Luki@ukr.net.