Select Page

Наукова школа Мазура Г. А.

Наукова школа доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН, заслуженого діяча науки і техніки України. 

Мазур Генріх Адольфович, 1936 року народження, в 1963 році закінчив навчання на факультеті ґрунтознавства і агрохімії Української с.-г. академії і був направлений на роботу в лабораторію агроґрунтознавства Українського НДІ землеробства.

До 1970 року працював над удосконаленням методики якісної оцінки ґрунтів Київської області, опублікував 10 наукових праць, у 1968 році захистив кандидатську дисертацію. З 1968 року переведений на посаду старшого наукового співробітника.

Починаючи з 1971 року розпочаті дослідження з питань хімічної меліорації дерново-підзолистих ґрунтів, ролі кальцію і магнію, їх природних втрат з профілю ґрунту, посилення цього процесу за мінерального удобрення культур сівозміни, терміни ефективного впливу меліоранта; періодичність проведення вапнування ґрунтів у залежності від  системи удобрення (Г.А. Мазур, В.М. Сімачинський, М.З. Стеценко, Д.В. Городецький, М.А. Ткаченко та інженерно-лаборантський склад лабораторії агроґрунтознавства).

В останні роки колектив лабораторії зосереджував свої дослідження на проблемі збереження та відтворення родючості дерново-підзолистих і сірих лісових ґрунтів. Перш за все в лабораторії розроблена власна типологія видів і форм родючості та їхнього взаємозв’язку з продуктивністю агроценозу (Г.А. Мазур), яка опублікована в ряді наукових видань і сприйнята науковцями позитивно.

№ п/п Призвіще, ініціали Тема дисертації Автореферат Спеціальність Рік захисту
1 Єрмолаєв М.М. Трансформація родючості солонцевих ґрунтів Лісостепу України під впливом меліорацій доктора с.-г. наук 06.01.03-агроґрунтознавство і агрофізика 2002
2 Ткаченко М.А. Відтворення родючості сірих лісових ґрунтів за різних систем удобрення та хімічної меліорації у Правобережному Лісостепу доктора с.-г. наук 06.01.03-агроґрунтознавство і агрофізика 2015
3 Симачинський В.Н. Исследования миграции кальция и магния в дерново-подзолистой почве в зависимости от известкования и удобрения: канд. с.-х. наук 06.01.03-почвоведение 1976
4 Ермолаев Н.Н. Характер и направленность изменения основных свойств дерново-подзолистой супесчаной почвы под влиянием известкования и удобрения. канд. с.-х. наук 06.01.03-почвоведение 1983
5 Григора Т.И. Изменение физико-химических свойств дерново-подзолистых почв легкого гранулометрического состава под влиянием природного цеолита в условиях Украинского Полесья. канд. с.-х. наук 06.01.03-почвоведение 1986
6 Столяр А.Ф. Оптимизация основных показателей плодородия серой лесной почвы Правобережной Лесостепи УССР под влиянием известкования и удобрения. канд. с.-х. наук 06.01.03-агропочвоведение и агрофизика 1990
7 Барвинский А.В. Трансформация водно-физических и физико-химических свойств дерново-подзолистой супесчаной почвы под влиянием известкования и системы удобрения культур. канд. с.-х. наук 06.01.03-агропочвоведение и агрофизика 1991
8 Городецький Д.В. Змінення водно-фізичних і фізико-хімічних властивостей дерново-підзолистих ґрунтів Полісся України в залежності від способів їх окультурення. канд. с.-г. наук 06.01.03-агроґрунтознавство і агрофізика 1993
9 Лещенко Ю.В. Продуктивність травостоїв та динаміка родючості ґрунтів при систематичному застосуванні мінеральних добрив на заплавних луках Полісся. канд. с.-г. наук 06.01.12-кормовиробництво і луківництво 2000
10 Ткаченко М.А. Ефективність агрохімічних факторів відтворення родючості дерново-підзолистих ґрунтів Центрального Полісся України канд. с.-г. наук 06.01.03-агроґрунтознавство і агрофізика 2001
11 Моргун Є.М. Джерела забруднення важкими металами ґрунтів біосферного заповідника «Асканія-Нова» і можливі шляхи його запобігання канд. біол. наук  

06.00.16-екологія

2006
12 Бойко Я.І. Структура вбирного комплексу сірого лісового ґрунту, його агрохімічні властивості та продуктивність ланки сівозміни залежно від комплексної хімічної меліорації канд. с.-г. наук 06.01.03-агроґрунтознавство і агрофізика 2009
13 Кондратюк І.М. Параметри змін фізико-хімічних властивостей сірого лісового ґрунту під впливом удобрення культур і післядії вапнування канд. с.-г. наук 06.01.03-агроґрунтознавство і агрофізика 2010
14 Ізюмова О.Г. Екологічні аспекти впливу емісій цементного виробництва на властивості чорнозему опідзоленого Західного Лісостепу канд. біолог. наук 06.00.16-екологія 2012
15 Шкляр В.М. Гумусний стан сірого лісового ґрунту за хімічної меліорації та різних систем удобрення канд. с.-г. наук 06.01.03-агроґрунтознавство і агрофізика 2017