Select Page

Наукова школа Камінського В. Ф.

Наукова школа академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації і механізації Національної академії аграрних наук України, директора ННЦ «Інститут землеробства НААН», академіка НААН,  доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого працівника сільського господарства України Камінського Віктора Францевича.

Камінський В.Ф. народився 19 вересня 1960 р. в с. Жуківці Жмеринського району Вінницької області. У 1983 р. закінчив агрономічний факультет Уманського сільськогосподарського інституту (нині Уманський національний університет садівництва) і здобув кваліфікацію вченого агронома.

Пріоритетним напрямом досліджень вченого в галузі теорії і практики нових систем землеробства є розроблення оригінальних неординарних підходів до вирішення проблеми підвищення їх продуктивності на основі стабілізації землекористування шляхом відновлення порушеного співвідношення між природними комплексами – площами лісу, води, луків, посівів сільськогосподарських культур та інших, розроблення нових та удосконалення існуючих адаптивних ґрунто- і водоохоронних систем землеробства та основних їх складових, інтенсивних технологій вирощування конкурентоспроможної продукції рослинництва за максимальної реалізації ґрунтово-кліматичного потенціалу землі в обробітку, генетичного потенціалу сучасних сортів і гібридів та забезпечення екологічної рівноваги в агроландшафтах. Ним обґрунтовані зони стабільного виробництва зернових, зернобобових, круп’яних і олійних культур в Україні, з урахуванням біологічних особливостей сільськогосподарських культур, ґрунтово-кліматичних умов та технологічних факторів. До наукового доробку В.Ф. Камінського належить розроблення принципово нових методологічних підходів щодо оцінки значення метеорологічних факторів та технологічних прийомів у стабілізації сучасних систем землеробства в умовах зміни клімату та освоєння їх агропромисловим виробництвом в Україні.

Під його науковим керівництвом обґрунтовані і розроблені агробіологічні основи інтенсифікації вирощування зернових, зернобобових, круп’яних і олійних культур та встановлені оптимальні параметри максимальної реалізації потенціальної продуктивності цих культур; розроблені й впроваджені у виробництво конкурентоспроможні технології їх вирощування, а на основі максимальної реалізації біологічного потенціалу сортів цих культур. В.Ф. Камінським створені математичні моделі формування високопродуктивних агрофітоценозів зернобобових і олійних культур. В останні роки важливим науковим напрямом над яким працює вчений є теоретичне обґрунтування та удосконалення засад новітніх систем біологічного і органічного землеробства в умовах зміни клімату як одних з основних факторів підвищення рівня регуляції агроландшафтів, механізмів самовідновлення природних ландшафтів, підтримання екологічної рівноваги довкілля, забезпечення виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції, як основи продовольчої безпеки держави і здоров’я нації.

За багаторічну плідну наукову діяльність та успішне впровадження наукових розробок у виробництво йому присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства України» (2013 р.), він нагороджений Почесною Грамотою Верховної ради України (2011 р.), почесною відзнакою Міністерства аграрної політики та продовольства України (2010 р.), відзнакою Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2007 р.), Почесною відзнакою Президії Національної академії аграрних наук України (2010 р.), Почесною відзнакою «Патріот Київщини» Київської обласної державної адміністрації (2012 р.), Почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України (2007 і 2010 рр.), Президії НААН (2000, 2010 рр.), Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації (2009 і 2010 рр.).

В.Ф. Камінський опублікував понад 250 наукових праць, з них 16 у закордонних виданнях, ним отримано 9 патентів.

Камінський В.Ф. приділяє значну увагу підготовці й атестації наукових кадрів. Під його керівництвом захищено 13 кандидатських і дві докторські дисертації,  у даний час веде підготовку п’яти аспірантів, а також є науковим консультантом двох докторантів. Є головою спеціалізованої ради Д.27.361.01 по присудженню наукових ступенів доктора і кандидата наук в ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Аспіранти і науковці, які проводили дослідження за наукового керівництва Камінського В.Ф. і захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук

з/п

ПІБ Тема дисертаційної роботи Спеціальність Місце захисту (спец.рада) Дата захисту
Докторські
1 Вишнівський Петро Станіславович Агробіологічні основи формування врожаю хрестоцвітих олійних культур в умовах Лісостепу України 06.01.09 – рослинництво Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН 2012
2 Літвінов Дмитро Вікторович Агробіологічні основи підвищення ефективності короткоротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу України 06.01.01 – загальне землеробство ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2015
Кандидатські
1 Янішевський Сергій Борисович Визначення оптимальних умов реалізації біологічного потенціалу тритикале в Поліссі України 06.01.09 – рослинництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 1999
2 Борук Галина Анатоліївна Продуктивність міжсортових і міжвидових агрофітоценозів гороху в умовах північного Лісостепу України 06.01.09 – рослинництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2001
3 Дворецька Світлана Петрівна Продуктивність гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування в північному Лісостепу України 06.01.09 – рослинництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2002
4 Золотар Юрій Васильович Продуктивність сої залежно від комплексної дії мінеральних та бактеріальних добрив в умовах північного Лісостепу 06.01.09 – рослинництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2005
5 Губенко Людмила Василівна Продуктивність ріпаку ярого залежно від комплексної дії мінеральних добрив та бактеріальних препаратів в умовах північного Лісостепу 06.01.09 – рослинництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2008
6 Мартинюк Олександр Михайлович Продуктивність гороху, люпину білого та сої залежно від елементів технологій вирощування в Західному Лісостепу 06.01.09 – рослинництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2008
7 Шляхтуров Денис Сергійович Особливості формування продуктивності квасолі залежно від технології вирощування в умовах північного Лісостепу 06.01.09 – рослинництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2009
8 Сокирко Петро Григорович Вплив основного та передпосівного обробітку ґрунту на формування продуктивності сої в умовах нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу 06.01.01 – загальне землеробство ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2010
9 Пиндус Василь Васильович Формування продуктивності сортів сої за органічного землеробства в умовах Правобережного Лісостепу України 06.01.09 – рослинництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2014
10 Грогорів Ярослава Ярославівна Продуктивність рижію ярого залежно від технологічних заходів вирощування на дерновому опідзоленому ґрунті Прикарпаття 06.01.09 – рослинництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2015
11 Костина Тарас Петрович Оптимізація елементів технології вирощування сортів гороху різних морфотипів в умовах північної частини Лісостепу 06.01.09 – рослинництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2015
12 Павленко Галина Василівна Формування урожайності сої залежно від елементів технології вирощування в Правобережному Лісостепу 06.01.09 – рослинництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2016
13 Мосьондз Наталія Петрівна Формування продуктивності сортів сої різних груп стиглості залежно від елементів технології вирощування в Правобережному Лісостепу 06.01.09 – рослинництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2016
14 Рябокінь Тарас Михайлович Особливості формування урожаю сортів гороху різного морфотипу залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування в північній частині Правобережного Лісостепу 06.01.09 – рослинництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2017