Select Page

Відділ агрогрунтознавства

Відділ агроґрунтознавства заснований у складі Центральної агрохімічної лабораторії у 1900 р., з якої було започатковано сучасний ННЦ «Інститут землеробства НААН». У 1932 році була організована окрема лабораторія, у витоків її діяльності якої стояли Г.Г. Махов, М.М. Годлін, Г.М. Самбур, Н.Б. Вернандер. Основним напрямком роботи лабораторії в 30-ті роки ХХ ст. були дослідження ґрунтового покриву та картування ґрунтів. Наслідком цих робіт стала перша ґрунтова карта України (1937 р.). У повоєнні роки (1945-1952 рр.) продовжувалися дослідження ґрунтів, зокрема солонцевих, ненасичених, болотних, вивчалися їх властивості, потенціал продуктивності та заходи з підвищення родючості. Усі науково-дослідні роботи були узагальнені в монографії “Почвы УССР” (1951 р.), що удостоєна золотої медалі та премії АН СРСР ім. В.В. Докучаєва (Н.Б. Вернандер, М.М. Годлін, Г.М. Самбур, С.О. Скорина). У середині 50-х років співробітниками  проведені дослідження ґрунтів 96-ти МТС і обстеження ґрунтового покриву по майбутній трасі північно-кримського каналу (Г.М. Самбур, І.Г. Захарченко, І.А. Власюк, Є.М. Питулько). Очолював лабораторію протягом 20 років Самбур Г.М. (1945-1965 рр.). він був визнаним вченим-дослідником солонцевих ґрунтів не тільки в Україні, а й в СРСР і за його межами. У 60-ті роки ним запропоновано мікрорайонування ґрунтового покриву Київської області, яке стало основою для проведення якісної оцінки ґрунтів, результати, якої узагальнені і опубліковані (Г.М. Самбур, Г.А. Мазур, А.І. Рак,  1968 р.). DSC_0027З 1967 року дослідження в лабораторії були направлені на проведення агроґрунтового районування ґрунтів та вивчення заходів підвищення родючості солонців і карбонатних органогенних торф’яників (І.А. Власюк), дерново-підзолистих ґрунтів Полісся (Г.А. Мазур), солонцевих ґрунтів (М.П. Грабовський). Дослідження на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся проводилися протягом 1969-1999 рр. у тривалих стаціонарних польових дослідах, вони були направлені на вивчення ефективності хімічної меліорації, зокрема форм і доз меліорантів, їх поєднання з системами удобрення, тривалість дії, інфільтрації Са2+ Мg2+ та ін.. Вперше в СРСР була теоретично обґрунтована та експериментально доведена ефективність застосування природного цеоліту-клиноптилоліту як меліоранта комплексної дії на зв’язно-піщаних і супіщаних ґрунтах; розроблено ефективний спосіб окультурення ґрунтів шляхом створення в профілі ґрунту екранів з різних органічних і мінеральних (цеоліт, карбонати, доломіти) речовин. Результати досліджень широко висвітлені в книгах і монографіях, рекомендаціях з хімічної меліорації кислих ґрунтів СРСР (1982 р.), УРСР (1978-1986 рр.), України (2010 р.) відзначені великою срібною медаллю ВДНГ СРСР, дипломом першого ступеня ВДНГ УРСР, золотою медаллю міжнародної виставки “Агро-2014”. На сучасному етапі науково-практична робота відділу поєднує дослідження з питань відтворення і регулювання родючості ґрунтів у зоні Полісся і Лісостепу, їх охорони та раціонального використання. Вивчаються закономірності сучасного генезису кислих ґрунтів, причини виникнення вторинної кислотності, процеси гумусоутворення та шляхи досягнення оптимальних показників і властивостей з метою підвищення ефективної родючості в елювіальних ґрунтах залежно від інтенсивності використання.

Виробництву рекомендовані :

  • удосконалена технологія підтримуючого вапнування ґрунтів;
  • технологія підвищення ефективності хімічної меліорації содово-засолених ґрунтів;
  • технологія цеолітової меліорації легких ґрунтів;
  • способи та строки досягнення оптимальних показників основних властивостей легких ґрунтів;
  • різноглибинний спосіб внесення вапнякових меліорантів;
  • технологія комплексної хімічної меліорації.

Відділ агроґрунтознавства, лабораторія якого атестована Українським державним центром стандартизації та сертифікації «Укрстандартсертифікація» (свідоцтво про атестацію лабораторії агроґрунтознавства № А12-194, видано 30.07.2012 р.) надає такі послуги:

 • Оцінка якісного стану ґрунтового покриву і надання рекомендацій, щодо ефективного використання сільськогосподарських угідь.
 • Аналіз фізико-хімічних властивостей ґрунту та встановлення необхідності та періодичності проведення хімічної меліорації.
 • Технологічний супровід проведення робіт з розкислення (вапнування) ґрунту.

Відділ  агроґрунтознавства очолює доктор с.- г. наук Микола Адамович Ткаченко. тел.  526-21-06; факс 526-11-07; Е-mail: i.z.naan.tkachenko@gmail.com