Select Page

Відділ сільськогосподарського землекористування і захисту грунтів від ерозії

s_1

У 1947 р. було створено лабораторію землеустрою та сівозмін,  першим завідувачем якої став В.О.Пастушенко (1907-1999). У цей період вивчали переважно принципи протиерозійної організації території та основи побудови ґрунтозахисних сівозмін. З 1956 р. відокремилася лабораторія боротьби з ерозією ґрунтів (завідувач – професор О.С. Скородумов (1902-1982). Вчені лабораторії проводили дослідження щодо з’ясування природи ерозійних процесів і розроблення наукових основ захисту ґрунтів від ерозії.

Вагомий внесок у теорію і практику боротьби з ерозією ґрунтів лабораторія здійснила, коли її очолював О.Г.Тараріко – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН. У 80-х роках науковцями лабораторії для умов складного рельєфу Лісостепу розроблено і впроваджено ґрунтозахисну контурно-меліоративну систему землеробства, яку було відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки за 1991 р. Основні положення контурно-меліоративної системи землеробства (КМСЗ) взято за базові  у розвитку землеробства до 2015 року. В 2004 р. на базі лабораторії захисту ґрунтів від ерозії створено відділ сільськогосподарського землекористування і захисту ґрунтів від ерозії.

Основним напрямком діяльності відділу є розроблення і удосконалення методологічних і практичних основ ґрунтозахисних адаптивно-ландшафтних систем землеробства, комплексу заходів з впорядкування землеволодінь, землекористувань, оптимізації структури сільськогосподарських угідь, опрацювання напрямів розвитку системи землеустрою сільських територій за сучасних умов трансформації земельних відносин, раціонального використання і охорони земель сільськогосподарського призначення в агроландшафтах. Відділом координуються науково-дослідні роботи із зазначеної проблематики в зонах Лісостепу, Полісся, Прикарпатті та гірській зоні Карпат.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Наукові дослідження відділу сільськогосподарського землекористування і захисту ґрунтів від ерозії спрямовані на поглиблення загальнотеоретичних досліджень щодо установлення закономірностей формування і розвитку водно-ерозійних процесів на рівні ерозійної геосистеми – природно-господарського територіального комплексу та розроблення практичних заходів з захисту сільськогосподарських угідь від деградаційних процесів, в тому числі  розроблення ефективної системи оцінювання ерозійної небезпеки, удосконалення методики моніторингу ерозійно-акумулятивних процесів у схилових агроландшафтах  та розроблення  шляхів  природоохоронного екологічно безпечного та економічно ефективного використання та охорони земель в сільськогосподарських ландшафтах. Науковцями відділу проведено аналіз сучасного стану здійснення заходів щодо  консервації еродованих земель, рекомендовано напрями використання  вилучених з інтенсивного обробітку змитих (еродованих) грантів. Опрацьовані нормативні документи (ДСТУ) щодо моніторингу еродованих земель, способів захисту земель від ерозії, уніфікованих методів визначення змиву ґрунту від водної ерозії.

Нині відділ продовжує дослідження за такими науковими напрямами:

– поглиблення науково-методологічних основ екологічно безпечного використання земельних ресурсів, оптимізації економічних, соціальних і екологічних складових землекористування;

– формування нових наукових принципів використання земельних ресурсів на засадах збалансованого розвитку;

– обґрунтування пріоритетних заходів щодо охорони та відтворення продуктивного потенціалу сільськогосподарських земель;

– опрацювання сучасних науково-методичних основ розвитку сільських територій шляхом удосконалення системи планування землекористування території сільських територіальних громад;

–  поглиблення теоретичних основ землевпорядкування в Україні;

– удосконалення нормативно-правової бази розвитку сільськогосподарського землекористування та управління  земельними ресурсами.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Поглиблення науково-методичних основ раціонального використання  й охорони земель в ерозійно-небезпечних агроландшафтах:

– розроблення і впровадження ґрунтозахисної адаптивно-ландшафтної системи землеробства;

– удосконалення (коригування) зональних методичних рекомендацій з охорони ґрунтів від ерозії в умовах трансформації земельних відносин;

– поглиблення теоретико-методологічних основ вивчення агроландшафтних систем в басейнах малих річок;

– удосконалення методології моніторингу та оцінки еколого-ерозійної ситуації в ерозійно-небезпечних агроландшафтах Лісостепу;

– вивчення та аналіз еколого-геохімічного стану сільських селітебних ландшафтів;

– опрацювання нормативно-правової бази в сфері охорони ґрунтів від ерозії.

Відділом сільськогосподарського землекористування і захисту ґрунтів від ерозії надаються послуги з наукового забезпечення:

– надання науково-консультаційних послуг щодо складу та змісту вихідної інформації для розроблення проектів землеустрою з еколого-економічним обґрунтуванням сівозмін, впорядкуванням угідь і заходів з охорони земель;

– надання консультацій з питань оптимізації землекористування для створення інвестиційно привабливих агроформувань;

– надання консультацій щодо особливостей застосування протиерозійних агротехнічних заходів в сучасних умовах за впровадження новітніх агротехнологій.

Відділом також надаються послуги у сфері землеустрою відповідно до ліцензії Держземагенства України серія АГ № 579015 «Проведення робіт із землеустрою» від 08.09.2011р., зокрема:

– розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

– розроблення робочих проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів ;

– проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою;

– бонітування ґрунтів;

– висновки щодо якісної характеристики ґрунтового покриву земельної ділянки;

– розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища) для використання їх у цілях, не пов’язаних із веденням сільського господарства.

 

Очолює відділ кандидат сільськогосподарських наук

Іван Павлович Шевченко

Тел. (044) 526-72-58, E-mail: erosia-stop@ukr.net