Select Page

Круглий стіл «Оптимізація структури сільськогосподарських землекористувань в контексті забезпечення реалізації державної політики у сфері зміни клімату»

Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН» у рамках ХХХ Міжнародної агропромислової виставки «Агро – 2018» провів Круглий стіл: «Оптимізація структури сільськогосподарських землекористувань у контексті забезпечення реалізації державної політики у сфері зміни клімату». Учасниками Круглого столу стали науковці ННЦ «Інститут землеробства НААН», наукових установ мережі Національної академії аграрних наук України, представники виробничих структур аграрного спрямування, освітяни, представники громадських організацій та преса.

На Круглому столі виступаючими було засвідчено виняткову важливість порушеного на сучасному етапі питання функціонування галузі землеробства в умовах нинішніх і прогнозованих майбутніх змін клімату. Зокрема, було відмічено, що проблеми, які виникають і будують очевидно виникати при веденні галузі землеробства в екстремальних кліматичних умовах є загальнодержавними, і їх вирішення неможливе без відповідної державної політики спрямованої на підтримку сільськогосподарського товаровиробник. Вказано було також, що органами державної виконавчої влади (Міністерство аграрної політики і продовольства України, Міністерство екології і природних ресурсів України) визначені шляхи адаптації сільського господарства до кліматичних змін, опрацьовані питання розроблення основ державної політики у цій сфері.

У виступах науковцями ННЦ «Інститут землеробства НААН» було зосереджено увагу на необхідність оцінювання та моніторингу впливу змін клімату, а саме: наслідки, вразливість, ризики заведення сільськогосподарського виробництва в контексті реалізації державної політики у сфері змін клімату. У виступах учасниками Круглого столу були окреслені шляхи адаптації та пом’якшення негативних наслідків зміни клімату, зокрема сформовані основні стратегічні напрями розвитку адаптивно-ландшафтних системи землеробства з метою створення раціональних засад еколого-збалансованого землекористування та мінімізації ризиків розвитку деградаційних процесів, удосконалення структури посівних площ, розроблення наукових принципів побудови і організації сівозмін та їх регулювання за зміни клімату, запровадження адаптивних систем обробітку ґрунту, стратегічних напрямів оптимізації живлення рослин у сучасних системах землеробства, забезпечення здійснення заходів з інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, впровадження способів ефективного використання меліорованих земель гумідної зони та створення на цих територіях лукопасовищних угідь шляхом оптимізації складу травостоїв та інтродукції нових посухостійких кормових культур, врахування ризиків, пов’язаних із зміною клімату при розробленні стратегій соціально-економічного розвитку сільських територій.

Досить детально у межах проведення Круглого столу обговорювалося питання адаптації технологій вирощування сільськогосподарських культур у нових агрокліматичних умовах. Звернута увага на ефективність запровадження в аграрне виробництво системи заходів з охорони та раціонального використання земельних угідь в агроландшафтах, оптимізації структури сільськогосподарських землекористувань з метою запобігання деградації ґрунтового покриву, опустелювання та пристосуванню до наслідків глобального потепління.

Учасники Круглого столу наголошували на тому, що зміна нинішніх кліматичних умов і подальше посилення їх негативного впливу на ведення землеробства в Україні потребує істотного удосконалення та модернізації системи управління сільськогосподарським землекористуванням, шляхом прийняття низки нормативно-правових актів, щодо оптимізації структури сільськогосподарських ландшафтів та систем землеробства і землекористування. Доцільним у цьому аспекті є поглиблення наукових досліджень з удосконалення ґрунтоводоохоронних моделей систем землеробства з контурно-ландшафтною організацією території землекористувань за урахування інтегрованих систем управління земельними і водними ресурсами, охорони родючості ґрунтів і водних екосистем, формування сталих агроландшафтів, систем землекористування, екологічно стійкої структури посівних площ та технологій обробітку ґрунту.

Таким чином проблема адаптації до умов зміни клімату має стати основою стратегії, модернізації та подальшого розвитку галузі землеробства, як одного із основних секторів економіки держави.

Facebook спільнота

Ваш кошик