Select Page

Засідання Координаційно-методичної ради науково-методичного центру «Землеробство»

У Національному науковому центрі «Інститут землеробства НААН» 16 листопада 2017 р. відбулося засідання Координаційно-методичної ради Науково-методичного центру «Землеробство» з виконання програм наукових досліджень Національної академії аграрних наук України.

Метою заходу було підведення підсумків за поточний рік та визначення перспективних пріоритетних завдань з організації виконання наукових досліджень за ПНД НААН 2 «Новітні системи землеробства і землекористування», ПНД НААН 3 «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції» та ПНД НААН 14 «Технології вирощування зернових культур. Селекція кукурудзи і сорго» підпрограми 4 «Технології вирощування зернових культур в Лісостепу та Поліссі».

Учасниками засідання були перший заступник генерального директора ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» Жилкін В.А., головні наукові співробітники ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» професор Фатєєв А.І., Інституту агроекології та природокористування НААН професор Моклячук Л.І., представники наукових установ мережі НААН: ДУ Інституту зернових культур НААН, Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН, Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН, Інституту сільського господарства Полісся НААН, Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН, Інституту картоплярства НААН, Інститут захисту рослин НААН, Сквирської дослідної станції органічного виробництва, державних сільськогосподарських дослідних станцій: Волинської, Черкаської, Тернопільської, Хмельницької, Прикарпатської, Закарпатської, Буковинської  та Полтавської ДСГДС ім. М.І. Вавилова.

У своєму виступі голова КМЦ «Землеробство» академік НААН В.Ф. Камінський закликав присутніх розширювати напрямки наукових досліджень із проблем землеробства й адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур у контексті зміни клімату та залучення до їх виконання більшої кількості установ-співвиконавців з метою розроблення рекомендацій та отримання наукових знань в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України, наголосивши на тому, щоб наукові-установи мережі НААН здійснювали пошук можливостей осучаснення матеріально-технічної бази для виконання наукових програм на Європейському рівні.

Заслухали інформацію Інституту агроекології і природокористування НААН та ДУ Інституту зернових культур НААН узагальнену за результатами експертизи наукових звітів співвиконавців у 2017 р. – підпрограма 3 «Еколого-економічні засади розвитку органічного виробництва в Україні»; підпрограма 2 «Новітні системи землеробства і землекористування Степу». Доповіді викликали жваву дискусію і обговорення проблемних питань, що стосуються виробництва та сертифікації виробників органічної продукції, а також збереження запасів зимової вологи в ґрунті за рахунок впровадження інноваційних систем обробітку ґрунту і дотримання науково-обґрунтованої структури посівних площ.

Слухали Корсун С.Г., д.с.-г.н, завідувача відділу агроекології і аналітичних досліджень, ННЦ «ІЗ НААН», керівника Підпрограми 1 «Агроекологічні основи відтворення родючості ґрунту за органічного землеробства в агроландшафтах України», яка провела аналізування поданих звітів, позитивно їх оцінила, вказавши на системні помилки методичного характеру.

Координаторами наукових досліджень від ННЦ «Інститут землеробства НААН»  проведена експертна оцінка всіх звітів, підготовлені рецензії, в яких вказано на недоліки у методичних підходах та побажання щодо виконання досліджень та оформлення звітів з дотримання вимог ДСТУ 3008-2015 «Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення», який набрав чинності з 1 липня 2017 р.

Усіма установами виконавцями програм НААН були представлені наукові звіти відповідно до технічних завдань та робочих програм, що виконані на високому науково-методичному рівні. Координаційно методична рада рекомендувала їх до затвердження.

Від Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН (доповідач д.с.-г.н., А.І. Фатєєв), запропоновано продукцію вирощену за органічного виробництва оцінювати не тільки за урожайністю але й по забезпеченості мікроелементами. Так як, недостатня кількість марганцю, міді і цинку у органічних овочах, фруктах, хлібі, крупах та макаронах може викликати «приховане голодування».

Осадчук В.Д., кандидат с.-г. наук, директор Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН під час звітування закликав присутніх прислухатися до інформації наданої головою Координаційно-методичної ради та відстоювати у своїх установах актуальні й перспективні напрямки наукових досліджень, не допускаючи їх закриття.

Крім того, координатор наукового напряму з розроблення технологій вирощування сільськогосподарських культур кандидат с.-г. наук, Юла В.М. зауважив, що у наступному році переважна більшість завдань, а саме прикладних закінчиться. Тому вся кінцева продукція за НДР, а у більшості установ це технології вирощування культур, нові та удосконалені, має бути документально зафіксована і підтверджена актами впровадження та апробації, виданими рекомендаціями та іншими документами. Нагадав виконавцям установ, які продовжують роботу надалі про якісне наповнення досліджень, про підвищені вимоги до належного використання коштів та надання звітних матеріалів у головну установу.

У обговорені виступив Жилкін В.А., представник ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». Він наголосив, що ґрунт, є природним ресурсом приреченим на експлуатацію і він не має юридичного статусу. Тому необхідний закон про «Охорону земель, збереження ґрунтів і їх родючості», що також повинно бути підтримано КМЦ «Землеробство» на законодавчому рівні.

Facebook спільнота

Ваш кошик